Historisk arkiv for Ombudsnemndas årsmeldinger

Ombudsnemnda har gitt årsmelding til Stortinget siden opprettelsen i 1952

Les mer

DOK 5 2019

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET LEVERER HVERT ÅR SIN RAPPORT TIL STORTINGET (DOKUMENT 5) INNEN FRIST 1. APRIL. I ÅR BLE RAPPORTEN LEVERT ELEKTRONISK GRUNNET COVID-19.

Les mer

DOK 5 2018

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET, ROALD LINAKER, OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN TIL STORTINGSPRESIDENT TONE W. TRØEN MANDAG 1. APRIL 2019.

Les mer

DOK 5 2017

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET, ROALD LINAKER, OVERLEVERER DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOK5, TIL STORTINGSPRESIDENT TONE W. TRØEN.

Les mer

DOK 5 2016

STORTINGETS OMBUDSMANNSNEMND FOR FORSVARET HAR LEVERT SIN ÅRLIGE RAPPORT FOR 2016 (DOK 5) TIL STORTINGET. GJENNOM ÅRET HAR NEMNDA GJENNOMFØRT 5 BEFARINGER, SAMT EGNE MØTER. I TILLEGG BEHANDLER OMBUDSMANNENS KONTOR KLAGER FRA ANSATTE OG VERNEPLIKTIGE I FORSVARET.

Les mer

Årsregnskap

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET SINE ÅRSREGNSKAPER KAN LASTES NED I PDF-VERSJON NEDENFOR.

Les mer

Hvem kan klage?

Alt personell i Forsvaret, både vernepliktige, befal og sivilt ansatte, som mener at de er uriktig, urimelig eller urettferdig behandlet kan bringe saken inn for Ombudsmannen.

Les mer

Stortingets kontrollorgan av Forsvaret

Det kan klages på alle forhold i forbindelse med militærtjenesten.

Les mer

Når kan man klage?

Det kan klages både før, under og etter endt tjeneste.

Les mer

Hvordan kan man klage

Normalt må alle klagemuligheter i Forsvaret først benyttes. Saker hvor det er fare for liv og helse eller andre saker av alvorlig karakter, kan bringes direkte inn for Ombudsmannen. Det samme gjelder hvis en ikke får svar på sin henvendelse fra Forsvaret.

Les mer