Tilsyn og avdelingsbesøk

Tilsyn og avdelingsbesøk

For å holde seg oppdatert og gi gode rapporter til Stortinget om tilstanden i Forsvaret, er det en prioritert oppgave for Ombudsnemnda å møte og skaffe seg kunnskap gjennom enkeltpersoner, avdelinger og større militære strukturer. Nedenfor finner du omtale av aktuelle tilsyn og avdelingsbesøk som nemnda har gjennomført.

 

Alle bilder er tatt av Ombudsnemnda med mindre annet fremgår.

Ombudsnemndas siste samling i 2023

Den 11. og 12. desember 2023 hadde Ombudsnemndas årets siste samling, i Oslo. Nemnda holdt møter med forsvarssjefen, Vernepliktsrådet (Tillitsvalgtordningen), Norges offisers- og spesialistforbund, Befalets Fellesorganisasjon og Forsvarets avdeling for profesjon og kultur. Offentlig møtereferat er under utarbeidelse.

Ombudsnemndas møte med forsvarssjefen
Møtet med forsvarssjefen
Ombudsnemndas møte med VPR
Møtet med Vernepliktsrådet

Forsvarsombudet på «Tryggingsmøte for Forsvaret» på Rygge flystasjon

Tryggingsmøte i Forsvaret på Rygge flystasjon

Den 1. november 2023 deltok forsvarsombudet på «Tryggingsmøte for Forsvaret» i regi av Forsvarsstaben. Forsvarsombudet holdt et innlegg om rapporteringskultur, sikkerhet og militære ambisjoner. 

Forsvarsombudets besøk hos Evenes flystasjon i forbindelse med åpningen av «Niingen»

Forsvarsombudet var invitert til Evenes flystasjon i forbindelse med åpningen av «Niingen», det nye velferdsbygget på stasjonen. Et fantastisk flott bygg som inneholder viktige elementer for god ivaretagelse av personellet. Her finnes det kantine, flere oppholdsrom, kapell og livssynsrom, gode idrettsfasiliteter, undervisningsrom, sykestue, og kontorer som samler det meste av støttepersonellet. Forsvarsombudet er imponert! Gratulerer til Evenes.

Oberstløytnant Opdal, sjef Baseskvadronen, viser fram noen av fasilitetene på «Niingen».
Oberstløytnant Opdal, sjef Baseskvadronen, viser fram noen av fasilitetene på «Niingen».
Major Alstad, nestkommanderende 333 skvadron og forsvarsombud Roald Linaker
Major Alstad, nestkommanderende 333 skvadron, ga forsvarsombudet en omvisning av infrastrukturen knyttet til P-8 flyene på Evenes. Takk også til Anders Hamnes, administrasjonssjef Forsvarsbygg.

Ombudsnemndas samling og møter i Oslo i oktober

Ombudsnemndas møte med Forsvarets bedriftshelsetjeneste og Forsvarets hovedverneombud den 19. oktober 2023

Den 18. og 19. oktober 2023 hadde Ombudsnemnda samling og møter i Oslo. Den 18. oktober var nemnda i møte med Stortingets presidentskap og Forsvarets spesialstyrker. Bildet er tatt under møtet med Forsvarets bedriftshelsetjeneste og Forsvarets hovedverneombud 19. oktober.  

Forsvarsombudet i møte med ansatte og soldater i KJK i Trondenes leir

Forsvarsombudet på besøk hos Kystjegerkommandoen i Trondenes leir

Den 26. september 2023 var forsvarsombudet i møte med ansatte og soldater i Kystjegerkommandoen i Trondenes leir i Harstad.

Forsvarsombudet på besøk hos Luftforsvarets stasjon Sørreisa

Forsvarsombudet og soldater ved Sørreisa stasjon
Forsvarsombudet og soldater ved Sørreisa stasjon inne i TV-stua

Den 31. august 2023 var forsvarsombudet på besøk hos Luftforsvarets stasjon Sørreisa, etter invitasjon fra den avdelingstillitsvalgte for soldatene. De personellrelaterte EBA-forholdene (eiendom, bygg og anlegg) for soldatene var hovedpunktet på agendaen. Bildet som er tatt innendørs er tatt i TV-stua, som må fungere som forlegningsrom på grunn av sprengt kapasitet.

Forsvarsombudet i møte med utenriksministeren

Møte utenriksministeren august 2023

Tirsdag 22. august 2023 var forsvarsombud Roald Linaker og nestleder Øyvind Halleraker i møte med utenriksminister Anniken Huitfeldt. Forsvarsombudet fortalte om Ombudsnemndas internasjonale samarbeid med andre lands militære ombudsordninger, som er preget av krigen i Ukraina.

Ombudsnemnda i møte med Vernepliktsrådet

Ombudsnemnda i møte med Vernepliktsrådet juni 2023
Ombudsnemnda og Vernepliktsrådet.

Den 14. juni 2023 var Ombudsnemnda og Vernepliktsrådet for Tillitsvalgtordningen samlet for halvårlig møte. Møtet tok utgangspunkt i det nylig avsagte Vernepliktsprogrammet. Møteagendaen og referat kan leses her.

Landskonferansen til Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Bilder fra TVOs Landskonmferanse i Kjevik, juni 2023.

Fra 7. til 9. juni deltok Ombudsnemnda som observatører på landskonferansen til Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, som ble avholdt hos Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. I sin hilsen til konferansen på vegne av Ombudsnemnda, fremhevet forsvarsombud Roald Linaker at samarbeidet mellom de tillitsvalgte og nemnda er fruktbart og viktig, og at personellets krav på tilstrekkelig utdanning, et trygt og godt arbeidsmiljø og at deres grunnleggende behov er dekket, er viktige kvalitetsmarkører for de tillitsvalgtes og nemndas arbeid fremover.

Forsvarsombudet i møte med SIOPS

Bilde av SIOPS generalsekretær Kjetil Bragstad og forsvarsombud Roald Linaker
SIOPS generalsekretær Kjetil Bragstad og forsvarsombud Roald Linaker.

Den 1. juni var forsvarsombudet i møte med Veteranforbundet SIOPS (skadde i internasjonale operasjoner). Forsvarsombudet gjorde rede for Ombudsnemndas veteranrelaterte arbeid i 2022, som særlig handlet om skadde veteraners rettsstilling. SIOPS, her representert ved generalsekretær Kjetil Bragstad (til venstre), informerte forsvarsombudet om aktuelle problemstillinger SIOPS arbeider med, blant annet om fremdriften til den nye tiltaksplanen for veteraner.

Forsvarsombudet i møte med NVIOs generalsekretær

Bilde av Bjørn Robert Dahl, generalsekretær i NVIO
Bjørn Robert Dahl, generalsekretær i NVIO. Foto: Anders Nilsen, Høgskolen i Kristiania.

Den 9. mai var forsvarsombudet i møte med generalsekretæren til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Bjørn Robert Dahl.

I sin orientering trakk Dahl blant annet fram at NVIO ønsker å virke for at helsemyndighetene etablerer små kompetansemiljø, som det på NAV Elverum, for å forbedre oppfølgingen av veteraner. Et annet viktig punkt på NVIOs agenda fremover er å inkludere unge veteraner, og kvinnelige veteraner, i veteranmiljøet.

Både Ombudsnemnda og NVIO er opptatt av fremdriften til den bebudede tiltaksplanen for veteraner, som er forsinket.

Ombudsnemnda på tilsyn i Rena leir

Bilde av Ombudsnemnda og forsvarspersonell fra Rena leir.
Ombudsnemnda og personell fra Hærens våpenskole, Telemark bataljon og Hærens hovedverneombud.

Den 25. april 2023 gjennomført Ombudsnemnda et tilsyn i Rena leir. Tilsynet resulterte i en rapport.

Les rapporten og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Her er nemnda avbildet med personell fra Hærens våpenskole, Telemark bataljon og Hærens hovedverneombud.

Forsvarsombudets besøk til det norske bidraget til NATOs styrke i Litauen

Forsvarsombud Roald Linaker i samtale med store og mindre soldatgrupper.
Forsvarsombudet og en mindre gruppe soldater

Den 20. og 21. mars 2023 besøkte forsvarsombud Roald Linaker det norske bidraget til NATOs styrke i Litauen. Besøket ble gjennomført sammen med Nederlands og Tysklands ombud. Programmet hadde en fellesdel og en nasjonal del.

Forsvarsombudets besøk resulterte i et brev til forsvarssjefen, som du kan lese her.

Bilde av ombudene + SNR
Forsvarsombud Roald Linaker, Nederlands ombud Reinier van Zutphen og Tysklands ombud Eva Högl, flankert av den norske, nederlandske og tyske avdelingssjefen.
Bilde av de Nederlandske, tyske og norske ombudspersonene
Fra venstre: Nederlands ombud Reinier van Zutphen, Tysklands ombud Eva Högl og forsvarsombud Roald Linaker.

Forsvarsombudets besøk til FLO

Forsvarsombudet og ansatte ved FLO.
Forsvarsombudet og ansatte.

Den 28. mars 2023 avla forsvarsombudet besøk til FLOs tekniske hovedsete, i Bjerkvik. Bildet viser forsvarsombudet sammen med ansatte på hovedlageret. Forsvarsombudet takker for et svært nyttig besøk, som ga mye god informasjon.

Forsvarsombudet i møte med Ukrainas ombud

Bilde fra lunsjmøtet i UD. Fra venstre: Sivilombud Hanne Harlem, barneombud Inga Bejer Engh, Ukrainas ombud Dmytro Lubinets og forsvarsombud Roald Linaker.
Fra venstre: Sivilombud Hanne Harlem, barneombud Inga Bejer Engh, Ukrainas ombud Dmytro Lubinets og forsvarsombud Roald Linaker.

Den 17. mars 2023 deltok forsvarsombudet på lunsjmøte med Ukrainas ombud (The Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights), Dmytro Lubinets, i regi av Utenriksdepartementet. Fra norsk side stilte også sivilombud Hanne Harlem og barneombud Inga Bejer Engh.

Forsvarsombudets besøk på øvelse Joint Viking 23 på Setermoen

Forsvarsombudet og sanitetssoldater
Forsvarsombudet og sanitetssoldater.

Forsvarsombudet i prat med sanitetssoldater under øvelse Joint Viking 23. Alltid flott å møte de vernepliktige. Forsvarets og nasjonens stolthet!

Tilsyn hos Forsvarets operative hovedkvarter

Ombudsnemnda på tilsyn hos FOH februar 2023
Ombudsnemndas møte med de tillitsvalgte for soldater i førstegangstjeneste fant sted i Bodin leir, der nemnda også fikk en omvisning av forlegninger for soldater og ansatte og øvrig bygningsmasse.

Den 27. og 28. februar 2023 var Ombudsnemnda på tilsyn hos Forsvarets operative hovedkvarter. Nemnda var blant annet i møter med ledelsen, offiserer med soldatansvar, vurderingsgruppen for varslingssaker og de tillitsvalgte for både ansatte og soldater i førstegangstjeneste. Tilsynet vil resultere i en rapport, som sendes til Forsvarsdepartementet for kommentar.

Les rapporten og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Forsvarspolitisk frokostmøte på Stortinget

Forsvarsombudets innlegg under Forsvarspolitisk frokostmøte Stortinget
Forsvarsombud Roald Linaker.

Den 21. februar 2023 holdt forsvarsombudet innlegg under Forsvarspolitisk frokostmøte på Stortinget. Møtet ble innledet av statsminister Jonas Gahr Støre. Forsvarsombudet trakk ivaretagelse av personellet fram som et knutepunkt for utfordringene Forsvaret står overfor, herunder boforhold, utdanning og lederskap – ikke minst lederskapet som er nærmest soldatene i førstegangstjeneste.

Forsvarsombudet besøkte Alliert treningssenter på Setermoen

Bilde av leder av Alliert treningssenter, oberstløytnant Per-Erik Bjørnstadbråten, og forsvarsombud Roald Linaker.
Leder av Alliert treningssenter, oberstløytnant Per-Erik Bjørnstadbråten, og forsvarsombud Roald Linaker. Foto: Alliert treningssenter.

Den 14. februar 2023 besøkte forsvarsombudet Alliert treningssenter (ATS) på Setermoen, for å lære om det viktige arbeidet som gjøres for mottak og trening av allierte styrker, herunder forberedelser til kommende års store vinterøvelser. Store kapasiteter og mye god kompetanse må til for å være en god vertsnasjon. Det fikk forsvarsombudet dokumentert til gagns.

Forsvarsombudets besøk hos Finnmark landforsvar

Forsvarsombud Roald Linaker og sjef Finnmark landforsvar, oberst Jørn Qviller.
Forsvarsombud Roald Linaker og sjef Finnmark landforsvar, oberst Jørn Qviller.

Den 17. til 19. januar 2023 var forsvarsombudet på besøk hos Finnmark landforsvar, herunder Garnisonen i Sør-Varanger og Porsanger bataljon. På vegne av Ombudsnemnda er det en prioritert oppgave for forsvarsombudet å møte soldater og ansatte der de er, og å få kunnskap om hvordan de opplever tjenesten sin.  Forsvarsombudet takker sjefer, tillitsvalgte, verneombud og andre som inngikk i det hyggelige og lærerike programmet som Finnmark landforsvar hadde lagt opp.

Rapport etter tilsyn 17. juni 2022

Ombudsnemnda på Rygge flystasjon
Øyvind Halleraker (nestleder), Cecilie Røste, Rune Johan Skjælaaen, Roald Linaker (forsvarsombud), Morten Kolbjørnsen, Gunvor Eldegard, Kari Lise Holmberg.

Den 17. juni 2022 gjennomførte Ombudsnemnda tilsyn på Rygge flystasjon. Luftforsvarets ledelse, to helikopterskvadroner og Oslofjord heimevernsdistrikt har base her, i tillegg til enkelte avdelinger fra Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarsbygg. Tilsynet handlet om Luftforsvarets ledelse. Les rapporten og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Rapport etter tilsyn 2. juni 2022

Den 2. juni 2022 gjennomførte Ombudsnemnda tilsyn hos Sjøforsvaret på Haakonsvern orlogsstasjon. Haakonsvern orlogsstasjon er Sjøforsvarets hovedbase. Tilsynet handlet om Sjøforsvarets ledelse. Les rapporten og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Rapport etter tilsyn 21.—22. september 2021

Foto: Øyvind Storvik Ingebrigtsen/Forsvaret

Den 21. og 22. september d.å. gjennomførte Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret tilsyn i Setermoen og Rusta leir. Her holder blant annet flere store bataljoner i Hæren til, i tillegg til Hærstaben og Brigadestaben.
Les hele rapporten, og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Forsvarets Forum har skrevet to artikler på bakgrunn av nemndas arbeid. Den ene artikkelen handler om personellets sikkerhet. Den andre artikkelen handler om kennelen i Rusta leir.

Rapport etter tilsyn 15.—16. november 2021

Den 15. og 16. november d.å. gjennomførte Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret tilsyn på KNM Harald Haarfagre, som er Forsvarets største rekruttskole. Alle som skal tjenestegjøre i Sjøforsvaret, nesten alle som skal tjenestegjøre i Luftforsvaret og enkelte lærlinger som skal tjenestegjøre i Hæren, har rekruttperioden sin her.
Les hele rapporten, og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Befaringer og besøk gjennomført før 1. oktober 2021 finner du her.