Tilsyn og avdelingsbesøk

Tilsyn og avdelingsbesøk

TILSYN

Etter forsvarsombudsloven § 4 femte ledd skal Ombudsnemnda skrive en rapport i etterkant av et tilsyn. Rapporten skal påpeke eventuelle kritikkverdige forhold og gi anbefalinger, hvis det er behov for det. Slike tilsynsrapporter er forelagt Forsvarsdepartementet for uttalelse før offentliggjøring.

Rapport etter tilsyn 17. juni 2022

Den 17. juni 2022 gjennomførte Ombudsnemnda tilsyn på Rygge flystasjon. Luftforsvarets ledelse, to helikopterskvadroner og Oslofjord heimevernsdistrikt har base her, i tillegg til enkelte avdelinger fra Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og

Forsvarsbygg. Tilsynet handlet om Luftforsvarets ledelse. Les rapporten og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Rapport etter tilsyn 2. juni 2022

Den 2. juni 2022 gjennomførte Ombudsnemnda tilsyn hos Sjøforsvaret på Haakonsvern orlogsstasjon. Haakonsvern orlogsstasjon er Sjøforsvarets hovedbase. Tilsynet handlet om Sjøforsvarets ledelse. Les rapporten og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Rapport etter tilsyn 21.—22. september 2021

Den 21. og 22. september d.å. gjennomførte Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret tilsyn i Setermoen og Rusta leir. Her holder blant annet flere store bataljoner i Hæren til, i tillegg til Hærstaben og Brigadestaben.
Les hele rapporten, og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

Forsvarets Forum har skrevet to artikler på bakgrunn av nemndas arbeid. Den ene artikkelen handler om personellets sikkerhet. Den andre artikkelen handler om kennelen i Rusta leir.

Foto: Øyvind Storvik Ingebrigtsen/Forsvaret

Rapport etter tilsyn 15.—16. november 2021

Den 15. og 16. november d.å. gjennomførte Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret tilsyn på KNM Harald Haarfagre, som er Forsvarets største rekruttskole. Alle som skal tjenestegjøre i Sjøforsvaret, nesten alle som skal tjenestegjøre i Luftforsvaret og enkelte lærlinger som skal tjenestegjøre i Hæren, har rekruttperioden sin her.
Les hele rapporten, og Forsvarsdepartementets uttalelse til den, her.

AVDELINGSBESØK OG MØTER

Ombudsnemnda og forsvarsombudet gjennomfører også andre besøk, utenom formelle tilsyn, til militære avdelinger for å gjøre seg kjent med soldater og ansatte som utøver sin tjeneste i Forsvaret.

Forsvarsombudets besøk hos Finnmark landforsvar

Den 17. til 19. januar 2023 var forsvarsombudet på besøk hos Finnmark landforsvar, herunder Garnisonen i Sør-Varanger og Porsanger bataljon. På vegne av Ombudsnemnda er det en prioritert oppgave for forsvarsombudet å møte soldater og ansatte der de er, og å få kunnskap om hvordan de opplever tjenesten sin.  Forsvarsombudet takker sjefer, tillitsvalgte, verneombud og andre som inngikk i det hyggelige og lærerike programmet som Finnmark landforsvar hadde lagt opp.

Forsvarsombud Roald Linaker og sjef Finnmark landforsvar, oberst Jørn Qviller.
Forsvarsombud Roald Linaker og sjef Finnmark landforsvar, oberst Jørn Qviller.

Befaringer og besøk gjennomført før 1. oktober 2021 finner du her.