Internasjonalt samarbeid

Etter lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret § 2 første ledd bokstav e er en av arbeidsoppgavene til Ombudsnemnda å delta i internasjonalt samarbeid.

 

Bruk av bildene nedenfor, der personer er avbildet, krever Ombudsnemndas tillatelse.

San Remo-manualen for sjøkrig

Det pågår for tiden et arbeid med oppdatering av San Remo-manualen av 1994 om sjøkrigens folkerett. Manualen ble utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av International Institute for Humanitarian Law i San Remo, Italia. Oppdateringen ledes av en styringsgruppe oppnevnt av instituttet i San Remo, og det er spørsmål om å samle 20–30 eksperter til et møte organisert av Universitetet i Tromsø. Ombudsnemnda har sponset arbeidet med kr 150 000, og vil forsøke å være en pådriver for at forholdene legges til rette for arbeidet. Den 26. oktober 2021 var prosjektets styringsgruppe på besøk til lunsj i Ombudsnemndas lokaler. På bildet ses, fra venstre, professor Yoram Dinstein, professor Fausto Pocar, forsvarsombud Roald Linaker, generaladvokat (p.) Arne Willy Dahl og professor Mange Frostad. Professor Dinstein, professor Pocar og generaladvokat (p.) Dahl er i styringsgruppen for prosjektet. Professor Frostad er vertslandsmedlem med hensyn til det planlagte møtet i Tromsø. Du kan lese mer om arbeidet med San Remo-manualen for sjøkrigens folkerett her.

San Remo manualen styringsgruppen
Forsvarsombud Roald Linaker

Annonsering av 14ICOAF, Oslo, oktober 2022

En viktig kilde til internasjonalt samarbeid for militære ombudsordninger er organisasjonen Geneva Centre for Security Governance, forkortet «DCAF». Forkortelsen skyldes organisasjonens tidligere navn: Democratic Control of Armed Forces. Siden 2009 har DCAF arrangert en årlig internasjonal konferanse for militære ombudsordninger. Konferansen forkortes «ICOAF» (International Conference of Ombuds Institutions For The Armed Forces).

Mot slutten av årets konferanse i Australia (13ICAOF), som ble holdt digitalt, fikk forsvarsombud Roald Linaker ordet. Han annonserte at den neste internasjonale konferansen for militære ombud blir holdt i Oslo i oktober 2022. Vi venter omkring 100 deltagere fordelt på mange land og nær sagt alle kontinenter.

Workshop, Berlin, oktober 2021

Forsvarsombud Roald Linaker deltok på en workshop i Berlin 4. og 5. oktober 2021. Temaet var samarbeid i multinasjonale operasjoner, med hovedfokus på FN-operasjoner. Blant temaene som ble diskutert, var jurisdiksjon – det vil si hvilket land som har myndighet og forrang i en sak som involverer to eller flere allierte nasjoner. Det var unison oppslutning under møtet for å knytte bånd mellom de ulike nasjonenes militære ombud, slik at ombudene kan bruke sin pådriverfunksjon til å støtte militære og politiske myndigheter til å løse saker og hendelser. Blant møtedeltagerne var det militære ombudet for Tyskland, Nederland, Østerrike og Senegal, foruten Norge. Programmet for møtet finner du her.

International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces - 13ICOAF

13ICOAF, Australia, oktober 2021

Den 13. internasjonale ombudskonferansen for militære ombud måtte holdes digitalt, fra 18. til 22. oktober 2021, på grunn av koronapandemien. Temaet for konferansen var «Ombuds contribution to the operational effectiveness of the armed Forces». Mer Informasjon vil følge, når dette er publisert av arrangøren.