Internasjonalt samarbeid

Etter lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret § 2 første ledd bokstav e er en av arbeidsoppgavene til Ombudsnemnda å delta i internasjonalt samarbeid.

For å styrke det internasjonale samarbeidet mellom militære ombudsinstitusjoner, har forsvarsombudet på vegne av Ombudsnemnda vært med på å utarbeide en avtale som skal legge til rette for å utveksle informasjon og erfaringer. Avtalen er skrevet særlig med internasjonale operasjoner i tankene. Arbeidet er organisert av DCAF i Genève. Les avtalen her.

Bruk av bildene nedenfor, der personer er avbildet, krever Ombudsnemndas tillatelse.

Forsvarsombudet og internasjonalt samarbeid på NATO-øvelsen Nordic Response 2024

Den 4. og 5. mars 2024 var det norske forsvarsombudet, Roald Linaker, vertskap for sin kollega fra Tyskland, Eva Högl, og for sin kollega fra Nederland, Reinier van Zutphen, på øvelse Nordic Response. Hovedtemaet for besøket tok utgangspunkt i Alliert treningssenter på Setermoen, nærmere bestemt hvordan de norske, tyske og nederlandske styrkene trener sammen, logistikken som ligger til grunn for dette og hvordan soldatene har det. – I tiden vi nå går inn i er det veldig viktig å bygge videre på det gode samarbeidet vi har med andre lands militære ombudsordninger, eksempelvis med ordningene i Tyskland og Nederland, sier forsvarsombud Roald Linaker. Han fremhever at et godt samarbeid på ombudssiden er avgjørende å få oversikt over ulike sider ved internasjonal trening og operasjoner som gjelder personellets rettigheter og interesser.

Nordic Response 2024
Møter med de ulike landenes soldater og befal er en viktig del av ombudenes samarbeid. Her i samtaler med tysk sanitetspersonell. Foto: Ombudsnemnda.
Nordic Response 2024
Fra venstre: Roald Linaker, generalmajor og sjef Hæren, Lars Lervik, Eva Högl og Reinier van Zutphen. Foto: Ombudsnemnda.

Den årlige internasjonale konferansen for militære ombudsordninger

15th International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces – 15ICOAF

Den årlige konferansen for militære ombudsordninger ble i 2023 arrangert i Wien fra 18. til 20. juni, som et samarbeid mellom den østerrikske ombudsordningen og organisasjonen DCAF fra Genève. DCAF bidrar med stabskraft og faglig utvikling og har en sentral rolle i det internasjonale samarbeidet mellom militære ombudsordninger. Konferansens hovedtemaer var klimaendringer og forsvar, og psykisk helse i de væpnede styrker. Det var 100 deltagere på konferansen, fordelt på 38 land og alle kontinenter. I tillegg deltok seks internasjonale organisasjoner, foruten DCAF.

 

Nettverksbygging, det vil si utveksling av problemstillinger og undersøkelser og planlegging av fremtidig samarbeid, er en viktig del av de internasjonale konferansene. Bildet nede til venstre viser forsvarsombud Roald Linaker i midten sammen med lederen av den ukrainske ombudsordningens avdeling for militære saker, Oleksandr Kononenko (til høyre) og hans kollega. På bildet ved siden av er DCAFs direktør, Nathalie Chuard, flankert av Ombudsnemndas nestleder Øyvind Halleraker, til venstre, og forsvarsombudet.

Forsvarsombudets besøk til det norske bidraget til NATOs styrke i Litauen

Forsvarsombud Roald Linaker i samtale med store og mindre soldatgrupper.
Forsvarsombudet og en mindre gruppe soldater

Den 20. og 21. mars 2023 besøkte forsvarsombud Roald Linaker det norske bidraget til NATOs styrke i Litauen. Besøket ble gjennomført sammen med Nederlands og Tysklands ombud. Programmet hadde en fellesdel og en nasjonal del.

Forsvarsombudets besøk resulterte i et brev til forsvarssjefen, som du kan lese her

Bilde av ombudene + SNR
Forsvarsombud Roald Linaker, Nederlands ombud Reinier van Zutphen og Tysklands ombud Eva Högl, flankert av den norske, nederlandske og tyske avdelingssjefen.
Bilde av de Nederlandske, tyske og norske ombudspersonene
Fra venstre: Nederlands ombud Reinier van Zutphen, Tysklands ombud Eva Högl og forsvarsombud Roald Linaker.

Forberedelsesmøte til 15ICOAF i Wien

Forberedelsesmøte til 15ICOAF i Wien

Den 30. januar 2023 deltok Ombudsnemnda på forberedelsesmøte til den 15. årlige konferansen for militære ombudsordninger, ICOAF, sammen med deltagere fra Tyskland, Sveits og vertskapet Østerrike. Selve konferansen arrangeres i juni, i den nyoppussede parlamentsbygningen i Wien. Hovedtemaet for konferansen er klimaendringer og miljø og ombudenes rolle i den forbindelse. 


 

14ICOAF ble avholdt i Oslo

I år var Ombudsnemnda vertskap for årets internasjonale konferanse for militære ombudsordninger. Konferansen ble holdt i Oslo med deltakere fra 37 land fordelt på alle verdensdeler. På programmet stod tema som soldaters plikt til å følge ordre i krig, militær støtte til sivile myndigheter, likestilling i de væpnede styrker, krigen i Ukraina, helserettigheter for militært personell etter utenlandsoppdrag og ombudsinstitusjoners bidrag til FNs bærekraftsmål.

Konferansens program og erklæring kan leses i sin helhet i følgende dokumenter:

14ICOAF Programme       14ICOAF Conference Statement

Gruppebilde av alle deltakerne på konferansen
Photo: Ragnhild Elnæs, Kolonihaven.no

Stortingets første visepresident Svein Harberg og forsvarsminister Bjørn Arild Gram fremhevet internasjonalt samarbeid og samhold i hver sin tale for forsamlingen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram talte på konferansen.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram talte på konferansen.
Some of the attendees during the conference
Stortingets første visepresident Svein Harberg taler på åpningsmiddagen.
Stortingets første visepresident Svein Harbergs tale på konferansens åpningsmiddag.
Stortingets første visepresident Svein Harberg taler på åpningsmiddagen.

Forberedelsesmøte til den internasjonale konferansen for militære ombudsordninger i Oslo 2022

Den 19. mai 2022 arrangerte Ombudsnemnda forberedelsesmøte til den årlige internasjonale konferansen for militære ombudsordninger, som i år holdes i Oslo fra 2. til 4. oktober. Hensikten med forberedelsesmøtet er først og fremst at deltagerlandene skal få muligheten til å være med på å vedta det faglige programmet. Foruten Ombudsnemnda og DCAF var Australia, Østerrike, Tyskland og Nederland representert på forberedelsesmøtet, som hadde 13 deltagere til sammen. Programmet, som er utarbeidet av Ombudsnemnda og DCAF i samarbeid, ble vedtatt. Dermed er det klart at konferansens hovedtema er «Rights and duties of armed forces personnel in peacetime and wartime: between policy and practice».

Arbeidsgruppen i forberedelsesmøtet til den internasjonale konferansen
Arbeidsgruppen i arbeid under forberedelsesmøtet.

Workshop og ekspertmøte om manualen for sjøkrig

Fra 2. til 6. mai 2022 deltok forsvarsombudet på både workshop og ekspertmøte som observatør, på vegne av Ombudsnemnda. Universitetet i Tromsø var vertskap for begge arrangement. Referat fra møtet kan du lese her.

Internasjonal konferanse for militære ombudsordninger (ICOAF)

Den internasjonale konferansen for militære ombudsordninger (ICOAF) ble opprettet i 2009 med mål om å diskutere og etablere god praksis og utveksle erfaringer.

ICOAF samler representanter for militære ombudsordninger fra hele verden. Til dags dato har representanter for militære ombudsordninger i over 80 land deltatt i ICOAF.

I oktober 2022 vil Norge være vertsnasjon for konferansen.

Felles besøk til øvelse «Cold Response» med den nederlandske ombudsmannen

Fra 27. til 29. mars 2022 gjennomførte forsvarsombud Roald Linaker et besøk til øvelse «Cold Response» sammen med den nederlandske ombudsmannen, Reinier van Zutphen. Formålet med et felles besøk var å følge opp intensjonavtalen om økt internasjonalt samarbeid mellom militære ombudsordninger, for å lære om likheter og forskjeller hva angår både ombudsrollen og de militære styrkene. Den største forskjellen mellom den nederlandske og den norske ombudsordningen er at nederlenderne har et nasjonalt ombud for både sivile og militære forhold. I Norge er dette fordelt mellom Sivilombudet og Ombudsnemnda for Forsvaret. Den største forskjellen mellom de nederlandske militære styrkene og de norske militære styrkene er at nederlenderne ikke har verneplikt.

Combat Service Support Squadron, 2nd Marine Combat Group
Combat Service Support Squadron, 2nd Marine Combat Group

 

Avdelingene som ble besøkt var Combat Service Support Squadron fra 2nd Marine Combat Group (nederlandske marineinfanterister) i Bardufoss, det nederlandske fartøyet HMS «Rotterdam», som driver amfibieoperasjoner, og Evenes flystasjon. Ombudsmennene opptrådte sammen – samtlige møter foregikk hovedsakelig på engelsk – og besøket til Evenes ble dessuten gjennomført sammen med ytterligere fire medlemmer av Ombudsnemnda. Dagen ble avsluttet med et møte mellom Ombudsnemnda og de tillitsvalgte for soldatene. Våre nederlandske kolleger deltok aktivt også under dette møtet og fikk med seg et meget godt inntrykk både av vernepliktsinstituttet som sådan, kjønnsnøytral verneplikt og tillitsvalgtordningen.

Nederlandske marineinfanterister. Et viktig formål med besøket var å gjøre soldatene oppmerksomme på ombudets funksjon. Her har begge lands ordninger et potensial.
På vei til HMS «Rotterdam». Fra venstre: Seniorrådgiver Matthijs van der Hoeven, ombudsmann Reinier van Zutphen, forsvarsombud Roald Linaker og en nederlandsk soldat.
Et godt møte mellom Ombudsnemnda, den nederlandske ombudsmannen og soldatenes tillitsvalgte ved Evenes flystasjon.

San Remo-manualen for sjøkrig

Det pågår for tiden et arbeid med oppdatering av San Remo-manualen av 1994 om sjøkrigens folkerett. Manualen ble utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av International Institute for Humanitarian Law i San Remo, Italia. Oppdateringen ledes av en styringsgruppe oppnevnt av instituttet i San Remo, og det er spørsmål om å samle 20–30 eksperter til et møte organisert av Universitetet i Tromsø. Ombudsnemnda har sponset arbeidet med kr 150 000, og vil forsøke å være en pådriver for at forholdene legges til rette for arbeidet. Den 26. oktober 2021 var prosjektets styringsgruppe på besøk til lunsj i Ombudsnemndas lokaler. På bildet ses, fra venstre, professor Yoram Dinstein, professor Fausto Pocar, forsvarsombud Roald Linaker, generaladvokat (p.) Arne Willy Dahl og professor Mange Frostad. Professor Dinstein, professor Pocar og generaladvokat (p.) Dahl er i styringsgruppen for prosjektet. Professor Frostad er vertslandsmedlem med hensyn til det planlagte møtet i Tromsø. Du kan lese mer om arbeidet med San Remo-manualen for sjøkrigens folkerett her.

San Remo manualen styringsgruppen
Forsvarsombud Roald Linaker

Annonsering av 14ICOAF, Oslo, oktober 2022

En viktig kilde til internasjonalt samarbeid for militære ombudsordninger er organisasjonen Geneva Centre for Security Governance, forkortet «DCAF». Forkortelsen skyldes organisasjonens tidligere navn: Democratic Control of Armed Forces. Siden 2009 har DCAF arrangert en årlig internasjonal konferanse for militære ombudsordninger. Konferansen forkortes «ICOAF» (International Conference of Ombuds Institutions For The Armed Forces).

Mot slutten av årets konferanse i Australia (13ICAOF), som ble holdt digitalt, fikk forsvarsombud Roald Linaker ordet. Han annonserte at den neste internasjonale konferansen for militære ombud blir holdt i Oslo i oktober 2022. Vi venter omkring 100 deltagere fordelt på mange land og nær sagt alle kontinenter.

Workshop, Berlin, oktober 2021

Forsvarsombud Roald Linaker deltok på en workshop i Berlin 4. og 5. oktober 2021. Temaet var samarbeid i multinasjonale operasjoner, med hovedfokus på FN-operasjoner. Blant temaene som ble diskutert, var jurisdiksjon – det vil si hvilket land som har myndighet og forrang i en sak som involverer to eller flere allierte nasjoner. Det var unison oppslutning under møtet for å knytte bånd mellom de ulike nasjonenes militære ombud, slik at ombudene kan bruke sin pådriverfunksjon til å støtte militære og politiske myndigheter til å løse saker og hendelser. Blant møtedeltagerne var det militære ombudet for Tyskland, Nederland, Østerrike og Senegal, foruten Norge. Programmet for møtet finner du her.

Workshop i Berlin, oktober 2021
International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces - 13ICOAF

13ICOAF, Australia, oktober 2021

Den 13. internasjonale ombudskonferansen for militære ombud måtte holdes digitalt, fra 18. til 22. oktober 2021, på grunn av koronapandemien. Temaet for konferansen var «Ombuds contribution to the operational effectiveness of the armed Forces». Mer Informasjon vil følge, når dette er publisert av arrangøren.

Forsvarsombud Roald Linaker i samtale med store og mindre soldatgrupper.
Forsvarsombudet og en mindre gruppe soldater

Den 20. og 21. mars 2023 besøkte forsvarsombud Roald Linaker det norske bidraget til NATOs styrke i Litauen. Besøket ble gjennomført sammen med Nederlands og Tysklands ombud. Programmet hadde en fellesdel og en nasjonal del.

Forsvarsombudets besøk resulterte i et brev til forsvarssjefen, som du kan lese her.