OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET, ROALD LINAKER, OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN TIL STORTINGSPRESIDENT TONE W. TRØEN MANDAG 1. APRIL 2019.

1. Stortingets Ombudsmannsnemnd for Forsvaret skal etter instruks leverer årlig rapport til Stortinget. Dette gjøres gjennom Dokument 5.

2. DOK 5 for perioden 2018 baserer seg på Ombudsmannsnemndas møter og befaringer, samt det arbeidet som gjøres ved Ombudsmannens kontor, herunder saksbehandling av ulike klagesaker. Rapporten inneholder fullstendige befaringsrapporter for 2018, samt innspill fra instanser i Forsvaret som arbeider med og for personellet i Forsvaret.

3. DOK 5 for 2018 har satt 3 hovedtemaer som omtales særskilt; Verneplikten, Personellet, og Veteranarbeidet.

  • Verneplikten – Ombudsmannsnemnda er opptatt av at verneplikten og førstegangstjenesten skal være bærekraftig. Gjennom befaringene erfarer nemnda at antallet vernepliktige som er inne til tjeneste er for få til å bemanne alle funksjonene som kreves. Nemnda ber Stortinget vurdere å øke antallet som gjennomfører førstegangstjenesten slik at Forsvaret og førstegangstjenesten gjøres mer bærekraftig. Nemnda er også bekymret for en helhetlig ivaretagelse av de vernepliktige. Manglende tilbud med etter – og videreutdanning samt studieveiledning, og manglende velferdstilbud og grunnleggende soldatutdanning er noen av temaene som bekymrer. Nemnda ber også Stortinget ta et initiativ til at objektiv kunnskap og informasjon om Forsvaret og verneplikten blir læreplanfestet i norsk skole.
  • Personellet – Personellet viser en holdning, motivasjon, ansvarlighet og lojalitet som nemnda er imponert over. Dette selv om de ansatte i Forsvaret har over tid vært med på store reformer og omorganiseringer. De tillitsvalgte opplever at det blir stor avstand mellom de ambisjonene som settes og ressurser nok for å levere. Dette krever svært mye av de ansatte, ikke minst der avdelinger flyttes eller planlegges lagt ned. Nemnda er opptatt av at det må settes inn tilstrekkelig med personell for å skape balanse mellom oppdrag og ressurser. Mobbing og seksuell trakassering er et aktuelt tema i Forsvaret. Nyere undersøkelser viser urovekkende antall personer som opplever mobbing og trakassering. Ombudsmannsnemnda vil ha fokus på dette i kommende arbeidsår.
  • Veteranarbeidet – Det gjøres svært mye godt veteranarbeid i Norge, både fra Forsvarets Veterantjeneste, de frivillige organisasjonene over hele landet, og i veteranenes likemannsarbeid. Det er viktig at veteranarbeidet evalueres og styrkes der det er nødvendig. Veteranorganisasjonene etterlyser mer forskning om hva som fungerer bra og ikke bra. Og det er viktig at kommunene blir satt bedre i stand til å få kunnskap og kompetanse om veteranene som bor i de ulike kommunene. Det må også bli naturlig at veteranene i sterkere grad oppsøker primærhelsetjenesten. Arbeid med ny instruks for at Ombudsmannsnemnda også skal være en ordning for veteranene er satt i gang.