OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET LEVERER HVERT ÅR SIN RAPPORT TIL STORTINGET (DOKUMENT 5) INNEN FRIST 1. APRIL. I ÅR BLE RAPPORTEN LEVERT ELEKTRONISK GRUNNET COVID-19.

Nemnda består av syv medlemmer utnevnt av Stortinget. Disse er:

 • Roald Linaker (leder av nemnda / Ombudsmann)
 • Øyvind Halleraker (nestleder)
 • Signe Øye
 • Kari ise Holmberg
 • Jan Arild Ellingsen
 • Janne Sjelmo Nordås
 • Cecilie Røste

Dokument 5 er basert på Ombudsmannsnemnda sitt arbeid gjennom møter og befaringer, og det arbeidet som gjøres ved Ombudsmannens kontor. Herunder behandling av klagesaker og annet. Stortinget ba i behandlingen av DOK 5 (2018-19) om en oppfølging av resultater og tiltak som følge av MOST (mobbing og seksuell trakassering) som ble lagt frem i 2019.

Følgende hovedtemaer er belyst i årets Dokument 5:

 1. Mobbing og seksuell trakassering
 2. Personellet
 3. Verneplikten
 4. Veteranarbeidet

Nemnda er tilfreds med det igangsatte arbeidet i Forsvaret etter MOST-rapporten. På kort tid er det etablert et betydelig arbeid for å utarbeide og iverksette tiltak. Dette bekrefter at Forsvaret tar problemene med mobbing og seksuell trakassering på alvor. Det gjenstår fortsatt mye arbeid, og nemnda er opptatt av at arbeidet må styrkes og videreføres. Ny MOST undersøkelse kommende høst vil kunne gi flere svar på effektene av iverksatte tiltak og grunnlag for korrigeringer.

Ombudsmannsnemnda har over tid påpekt den personellmessige ubalansen og den belastningen som personellet i Forsvaret gjennomgår. Stadige reformer og omorganiseringer over tid, og en ubalanse mellom oppdrag og ressurser er forhold som de ansatte fremholder i møte med nemnda. Nemnda uttrykker bekymring over dette i sin rapport til Stortinget.

Verneplikten og førstegangstjenesten har fortsatt en meget høy status. Dette bidrar til høyt motiverte soldater inne til førstegangstjeneste. I tillegg bidrar TVO-ordningen meget godt til stadige bedre forhold for de vernepliktige. For å sikre fortsatt god rekruttering er det viktig at en helhetlig og god ivaretagelse av de vernepliktige stadig utvikles.

Ombudsmannsnemnda registrerer at det stadig er utfordringer hva gjelder brudd på arbeidstidsbestemmelsene for de vernepliktige mannskapene. Kortsiktige løsninger må snarlig erstattes av en langsiktig løsning som krever at Forsvaret rekvirerer tilstrekkelig antall mannskaper for å bemanne alle tjenestefunksjonene.

Nemnda erfarer at mer enn 10 års systematisk arbeid med ivaretagelse og oppfølging av norsk personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner har bidratt til å etablere og forme en bedre og mer helhetlig ivaretagelse av norske veteraner. Dette er viktig å ivareta og videreutvikle. Et bedre sivil – militært samarbeid som på en bedre måte kan møte den enkelte veteran må styrkes. Ikke minst innen helsetjenestene. Det må forskes mer og bredere for å kunne dokumentere bedre. Det viktige arbeidet som de ulike veteranorganisasjonene gjør må sikres og utvikles med forutsigbare økonomiske rammer.

Det vises for øvrig til vedlagte Dokument 5 (2019-20)

Oslo, 1. april 2020
Roald Linaker – Ombudsmann for Forsvaret