Rettskilder

Forsvarsloven – Lov om verneplikt og tjeneste i forsvaret m.m

Kapittel 1 Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Loven skal
a) sikre Forsvarets operative evne gjennom allmenn verneplikt og tjenesteplikt
b) sikre Forsvaret egnet bemanning
c) legge til rette for at bemanningen kan brukes slik at Forsvarets nasjonale og internasjonale oppgaver blir gjennomført
d) ivareta de vernepliktige og de tjenestepliktige

§ 2.Hva og hvem loven gjelder

Loven gjelder tjenesteplikt i Forsvaret og rettigheter og plikter knyttet til den. Alle som har verneplikt, militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, har tjenesteplikt.

Verneplikten er den plikten som norske statsborgere og utenlandske statsborgere etter § 6 har til i fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret hvis Forsvaret finner dem skikket til tjeneste.

Tjenesteplikten er plikten til i fred og krig å utføre de oppgavene som Forsvaret tildeler, i den stillingen og på det stedet Forsvaret bestemmer.

Loven gjelder sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater der det er fastsatt i loven her.

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) – Lovdata