OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET, ROALD LINAKER, OVERLEVERER DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOK5, TIL STORTINGSPRESIDENT TONE W. TRØEN.

Foto: Stortinget

DOK 5 2017 – et kort resymé 

Stortingets Ombudsmannsnemnd for Forsvaret skal etter instruks leverer årlig rapport til Stortinget. Dette gjøres gjennom DOK 5.

DOK 5 for perioden 2017 baserer seg på Ombudsmannsnemndas møter og befaringer, samt det arbeidet som gjøres ved Ombudsmannens kontor, herunder saksbehandling av ulike klagesaker. Rapporten inneholder fullstendige befaringsrapporter for 2017, samt innspill fra instanser i Forsvaret som arbeider med og for personellet i Forsvaret.

DOK 5 for 2017 har satt 3 hovedtemaer som omtales særskilt; Verneplikten, Personellet, og Veteranarbeidet.

  1. Verneplikten – Ombudsmannsnemnda har alltid et særskilt fokus på de vernepliktige. Bare en mindre del av ungdomskullene gjennomfører førstegangstjenesten. Ca 8500 hvert år. Førstegangstjenesten har en høy status blant ungdommen, og det kreves høy motivasjon, allmenne kunnskaper og god fysikk for å bli innkalt. Ombudsmannsnemnda er opptatt av at verneplikten og førstegangstjenesten også i fremtiden skal være bærekraftig og ha en høy status blant ungdommen. Nemnda er derfor bekymret når det gjennom flere store omstillinger og reformer, gjøres grep som svekker en helhetlig ivaretagelse av de vernepliktige. Dårligere tilbud med etter – og videreutdanning samt studieveiledning, redusert velferdstilbud, manglende grunnleggende soldatutdanning er noen av temaene som bekymrer.
  2. Personellet – Ombudsmannsnemnda er imponert av de ansatte i Forsvaret. Gjennom år har de stått i stadige omstillingsprosesser. Dette krever svært mye av de ansatte, ikke minst der avdelinger flyttes eller legges ned. Det er viktig å finne en god balanse mellom oppdrag og ressurser, og at de mange omstillinger og reformer blir gitt nok tid og ressurser til å gjennomføres.
  3. Veteranarbeidet – Ombudsmannsnemnda har hatt et særskilt fokus på veteranarbeidet i 2017. Det gjøres svært mye godt veteranarbeid i Norge, både fra Forsvarets Veterantjeneste, de frivillige organisasjonene over hele landet, og i veteranenes likemannsarbeid. Det er viktig at veteranarbeidet evalueres og styrkes der det er nødvendig. Herunder at flere kommuner må få på plass egne veteranplaner, og at kommunene må få kunnskap om hvilke veteraner som bor i den enkelte kommune. Det må bli naturlig at veteranene i sterkere grad oppsøker primærhelsetjenesten. Det bør presiseres i instruksen til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, at ordningen også er ment for veteranene.

Rapporten kan leses i sin helhet i nedenstående vedlegg.