OMBUDSMANNEN HAR 11. JUNI 2013 SENDT SVAR TIL NORGES OFFISERSFORBUND PÅ FORBUNDETS KLAGE
VEDRØRENDE NEDLEGGELSE AV HV-016.

I svaret trekker Ombudsmannen opp følgende hovedpunkter: 
– Prosessen rundt nedleggelse av HV-016 ble oppfattet som lukket og uryddig. 
– Personellet ble i denne sak ikke ivaretatt som de burde ha vært. 
– Formålet med Hovedavtalen er ikke blitt tilstrekkelig ivaretatt. 
– I henhold til Hovedavtalen skal arbeidsgiver uoppfordret gi informasjon på et så tidlig tidspunkt som mulig, og før beslutning fattes, slik at de tillitsvalgtes mulighet for medbestemmelse blir reell. For Ombudsmannen er det et spørsmål om informasjonsplikten faktisk ble oppfylt fra arbeidsgivers side.
– Ombudsmannen ville normalt ha tolket HV-lovens §2 som slik den står og dermed innskrenkende for hva forvaltningen kan foreta seg uten samtykke av Stortinget.