Ombudsmannsnemndas møte og befaring på Luftbase Rygge

BEFARINGSRAPPORT FRA MØTET MED SJEF LUFTFORSVARET OG BEFARINGEN PÅ LUFTBASE RYGGE I ØSTFOLD DEN 2. MARS 2017

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte møte med sjef Luftforsvaret og befaring til Luftbase Rygge i Østfold, 2. Mars 2017.

Nemndas deltagere:

Roald Linaker, Ombudsmann
Bjørn Hernæs, nestleder av nemnda
Signe Øye
Sven Flo
Irene Lange Nordahl
Per Egil Evensen
Kjell Engebretsen            1. Varamedlem

Bjørn A Gahre, direktør Ombudsmannens kontor.

Forfall:
Åse Marie Wisløff Nilsen

 

Møte med sjef Luftforsvaret

Ombudsmannsnemnda fikk et godt og solid møte med ny sjef Luftforsvaret, Generalmajor Tonje Skinneland. Sjef Luftforsvaret satte fokus på status, organisering og oppdrag, samt Luftforsvarets utfordringer. Luftforsvaret skal innen 2025 ferdigstille fremtidens luftforsvar i Norge. Et betydelig stort og utfordrende arbeid, og ansvar. Samtidig skal dagens luftforsvar drives kontinuerlig med dagens baser, mannskap og utstyr. Vedtatte ny Langtidsplan for Forsvaret betyr betydelig omstilling i Luftforsvaret, og krever mye. Sjef Luftforsvaret var opptatt av personellets situasjon når så mye skjer samtidig. 

I sin orientering var sjef Luftforsvaret innom noen av følgende temaer:

 • Orientering om hvorfor Luftmakt er viktig og hvordan luftmakt inngår i fellesoperasjoner
 • Luftforsvaret i dag og aktuelle operasjoner og beredskap
 • Presentasjon av 5. Generasjon kampfly
 • Målbildet av Luftforsvaret i 2025 – et fremtidens luftforsvar med økt kompleksitet og økte muligheter
 • Luftforsvaret vil i perioden gjennomgå nødvendige og omfattende endrings- og moderniseringsprosesser, herunder innfasing av nye materiellsystemer. Den videre omstillingen mot et kraftig styrket og mer slagkraftig luftforsvar vil være både kompleks og krevende, med betydelige behov for endringer. Luftforsvarets evne til å løse sine oppgaver vil i perioden påvirkes ved overgangen fra gamle til nye systemer.

 

Personellfokus

I Årsrapporten til hovedutvalget i Luftforsvaret konkluderer HTV i Luftforsvaret som følger:

 • Luftforsvarets Hovedutvalg har blitt en viktig arena der ledelsen og soldatene diskuterer og drøfter ulike utfordringer
 • Dette har ført til at man har de rette beslutningstakerne, som innehar kunnskap og erfaringer. HTV ønsker å trekke frem at nettopp dette fører til at det blir fattet gode vedtak og man klarer å tenke helhetlig
 • Samtidig får ledelsen innsyn i hvordan situasjonen er på avdelingene gjennom orienteringene til ATVene.
 • Det er derfor ekstra viktig og flott at ledelsen prioriterer HU så høyt.

 

Sjef Luftforsvaret understreker personell og kompetanse som svært viktige strategiske ressurser. Særlig gjennom store og vedvarende omstillinger. Det er viktig å lære av tidligere erfaringer, og ha en metodisk tilnærming av gjeldende utfordringer. Andøya flystasjon ble brukt som et eksempel på aktuelle utfordringer som må løses. Luftforsvaret ønsker å skape forutsigbarhet for personellet. Gjennom kartlegging både på individnivå og organisasjonsnivå, samt å bruke virkemidler, skal dette bidra til å beholde og utvikle personell og riktig kompetanse.             

I tillegg til de omfattende omstillinger i Luftforsvaret, er det også felles omstillinger i Forsvaret som i særlig grad påvirker Luftforsvaret. Sjef Luftforsvaret peker særskilt på OMT (ny Ordning for Militært Tilsatte) og Utdanningsreformen

OMT er en omfattende ny ordning som skal gjennomføres i hele Forsvaret de kommende årene. I Luftforsvaret er ny OF/OR struktur drøftet og implementert, nye karriere og tjenesteplaner er på plass, konverteringer skjer fortløpende hvert kvartal.

Luftforsvaret ser OMTsom et virkemiddel for å skape økt operativ evne gjennom at

 • OMT skal gi en mer balansert personell- og kompetansestruktur i Luftforsvaret
 • OMT skal bidra til å skape operativ evne gjennom effektiv kompetanseutvikling
 • OMT skal gi bedre beredskap gjennom økt satsning på militær kompetanse og profesjonsidentitet
 • OMT skal gi mer attraktive utviklings- og karrieremuligheter for spesialister, spesialistbefal og offiserer
 • OMT skal frigjøre ressurser til operativ virksomhet, primært gjennom økt ståtid og et mer målrettet utdanningssystem  

 

Utdanningsreformen og Luftforsvaret

Forsvarets utdanningssystem reformeres for å skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen og samtidig redusere kostnader. Innføringen av OMT gjør at Forsvaret uansett må endre utdanningssystemet. I Luftforsvaret vil følgende skje:

 • Luftforsvaret overfører Luftkrigsskolen og Luftforsvarets befalsskole til Forsvarets høgskole mvf 1.aug 2017.
 • Alle Luftforsvarets fagskoler samles organisatorisk til ett skolemiljø under en sjef for kompetanseproduksjon i Luftforsvaret mvf 31.des 2017.
 • Luftforsvarets skolesenter på Værnes etableres og staben ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik flyttes til Værnes mvf 31.des 2018.
 • Luftforsvarets fly – operative trenings- og sertifiseringssenter flyttes fra Rygge til Værnes innen utgangen av 2018.
 • Luftforsvarets tekniske skole flyttes fra Kjevik til Værnes ifm utfasingen av F-16, senest innen utgangen av 2025.

 

Sjef luftforsvarets intensjon er å forberede og gjennomføre omstillingstiltak gjennom å

 • Ta vare på folk – beholde og utvikle, rekruttere riktig kompetanse. Viktig med anerkjennelse.
 • Levere operativ evne – daglig!
 • Infase nye og komplekse systemer

 

Luftforsvaret leverer beredskap og operativ evne hver dag og med høy kvalitet. Viktige strategiske grep er tatt for å gjøre Luftforsvaret bedre egnet til høyintensitetsoperasjoner og krise/krig. Det er svært krevende endringer som skal gjennomføres samtidig og over tid.

—————————-

Luftforsvarsbase Rygge

Ombudsmannsnemnda ble møtt av sjef Luftforsvarsbase Rygge, Oblt Hjerpested. Nemda fikk en god orientering og gjennomgang av basen. I tillegg til ledelsen, møtte nemnda også representanter fra PEFO, TVO, Sosialkonsulent, Verneombud, samt EBA konsulent. 

Luftforsvarsbase Rygge er en av 8 baser som er underlagt 139 Luftving, som ledes fra Bardufoss. Omlag 500 personer arbeider innenfor basen. Basen er operativ for 339 skvadronen avdeling Rygge, og en enhet fra 330 skvadronen – Redningshelikopter. I tillegg til fly – operative delen av basen, og at Luftforsvarets ledelse med sin stab og funksjoner har sin plassering her, er det en rekke andre virksomheter som har sitt tilhold på Rygge. Rygge Flystasjon ble nedlagt som egen stasjon i 2014. I siste Langtidsplan for Forsvaret, er det vedtatt at Rygge skal utvikles og tilbakeføres som en av Luftforsvarets stasjoner.

I tillegg til å videreføre det som er innenfor basen på Rygge i dag, skal det i følge langtidsplanen blant annet etableres et nytt ledelseselement, flytte 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge, flytte programmeringssenteret fra Mågerø til Rygge og etablere Rygge som COB base for tankfly. Videre må det anskaffes hangarer til nye redningshelikopter, og AIM Norway skal etablere seg ved flybasen.

Ledelsen uttrykte noe bekymring for alt som skulle etableres på Rygge med tanke på at det er for lite EBA og for dårlig EBA allerede nå. De trengs en større helhetlig plan for de nye etableringene. Verneombudet bekreftet også på vegne av de ansatte, at det ikke var tilfredsstillende bygningsmasse. Dette som et resultat av flere år med usikkerhet om fremtiden for Rygge.

Representanten for de vernepliktige var opptatt av mangelfull kasernestandard på Rygge. Nemnda fikk med selvsyn befare kasernene. Nemndas erfarte at det gjøres en fornying og standardheving for de vernepliktige, noe som er bra. Likeså at en midlertidig kaserne ble nedvasket og gjort nødvendige forbedringer på, slik at de vernepliktige kunne bo der. Nemnda opplevde at de tillitsvalgte ved basen var flinke til å påpeke mangler, og få god dialog med ledelsen.

Ledelsen var også opptatt av å sikre basen mot Vannsjø, som utgjør en større grense mot basen. Både for sikring av basen, men også med tanke på at Vannsjø er en stor drikkevannskilde.

Nemda avsluttet sitt besøk og befaring ved basen på Rygge med en omvisning av hele baseområdet. Området fremstår som stort og med mange muligheter. Rygge har en lang luftmilitær historie, og det merkes. Mye av bygningsmassen bærer preg av alder og noe mangelfullt vedlikehold. De sentrale byggene fremstår som relativt gode og godt vedlikeholdt. Mannskapskasernene er kommentert over.

Oppsummering og Ombudsmannsnemndas vurderinger

 • Ombudsmannsnemnda for Forsvaret fikk en meget grundig og lærerik orientering av sjef Luftforsvaret, ikke minst med tanke på de store omstillingene og utfordringen Luftforsvaret står ovenfor. Nemnda er svært tilfreds med at sjef Luftforsvaret er tydelig når det gjelder ivaretakelse av personellet i vanskelige omstillingstider. Nemnda er av den oppfatning at det er viktig at Luftforsvaret blir gitt nødvendige ressurser slik at personellet opplever seg ivaretatt.
 • Nemnda registrerer at ledelsen i Luftforsvaret TVO -ordningen samarbeider godt, blant annet gjennom Hovedutvalgsmøtene. Nemnda erfarte også at de tillitsvalgte gjør en svært god jobb for de vernepliktige mannskapene.
 • Luftforsvarsbase Rygge vil etter vedtak om ny langtidsplan for Forsvaret bli på nytt tatt i bruk som en betydelig stasjon for Luftforsvaret. Med de nye etableringene som er tenkt plassert på Rygge, kreves det en helhetlig EBA plan. Når nemnda var på besøk, ble det uttrykt mye usikkerhet om dette. Både fra lokal ledelse og de ansatte.
 • Nemnda takker for en meget god og lærerik dag på Rygge.

 

Oslo, 1. juli, 2017 

Roald Linaker
Ombudsmann for Forsvaret