Ombudsmannsnemndas befaring til Ørland flystasjon, 132 Luftving

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET GJENNOMFØRTE BEFARING TIL ØRLAND FLYSTASJON OG 132 LUFTVING 16. OKTOBER 2018. ET OMFATTENDE PROGRAM FOR DAGEN VAR LAGT OPP, OG NEMNDA BLE SVÆRT GODT TATT I MOT AV SJEF 132 LV, OB HANS OLE SANDNES. I TILLEGG TIL ORIENTERINGER OG STATUS OM 132 LV OG OPPBYGGING OG UTVIKLING AV KAMPFLYBASEN, FIKK NEMNDA MØTT REPRESENTANTER FRA LEDELSEN PÅ BASEN, SAMT REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE OG TILLITSVALGTE FOR DE VERNEPLIKTIGE. DET BLE OGSÅ GJENNOMFØRT EN OMVISNING PÅ STASJONEN.

Nemndas deltagere:
Roald Linaker, Ombudsmann
Øyvind Halleraker, nestleder av nemnda
Signe Øye
Kari Lise Holmberg
Janne Sjelmo Nordås
Kåre Simensen, varamedlem
Irene Johansen, varamedlem
Bjørn A Gahre, direktør Ombudsmannens kontor.

Forfall:
Cecilie Gjennestad
Jan Arild Ellingsen

Orientering og status 132 LV og Ørland flystasjon

Sjef 132 LV innledet med en beskrivelse av situasjonen for Luftforsvaret i 2018 (nåtid) versus status tenkt i 2025. Kartet viser en reduksjon i antall baser, men også et bilde av økt aktivitet med betydelige nye leveranser. Innen 2025 er det meste skiftet. En betydelig omorganisering hvor det trengs nok ressurser av folk med kompetanse. Det ble påpekt viktigheten av å klare å beholde og styrke personellsektoren, og ikke bygge ned. Viktig med nok og riktig personell i alle ledd. Nok flyvere. Nok teknikere, nok personell til baseforsvar, nok personell til Luftvern. Like viktig er nok antall vernepliktige og disse trenger riktig ivaretakelse, herunder velferd og idrettsfasiliteter, kasernefasiliteter og god forpleining.

Det er utfordringer å opprettholde luftmakt og operativ drift samtidig med omstilling av utveksling av gammelt materiell med nytt. Samtidig gjennomgår basen en historisk oppbygging med stor anleggsvirksomhet. Sjef 132 LV fremholder personellets medvirkning og holdninger som avgjørende for at dette skal lykkes. I tillegg fremholdes også samhandlingen med FB Kampflybase som meget god.

132 LV leder to baser i dag – Ørland flystasjon og stasjonsgruppe Bodø. Fra 2022 vil Bodø erstattes med fremskutt operasjonsbase på Evenes. I tillegg til å lede 132 LV med alle funksjoner, herunder kontinuerlige operasjoner, logistikk og beskyttelse ved begge lokasjonene, har sjef 132 LV også en stor lokalt koordinerende myndighetsfunksjon for en rekke antall etableringer på basen. Nasjonale så vel som allierte. Om lag 300 ekstra personell følger med dette.

Vernepliktige soldater har svært mange roller og viktige funksjoner på basen. Sjef 132 LV er tydelig når han fremholder nødvendigheten av de vernepliktige for at oppdragene skal kunne løses. Krevende oppgaver innenfor mange områder som fordrer kompetanse, holdninger og motivasjon er viktig.

Innføring av ny ordning for militært ansatte (OMT) og implementeringen av dette i Luftforsvaret har krevd en stor kulturell endring. En del støy med mange følelser av å bli degradert fra offiser til spesialist har gitt utfordringer. Det har vært stort fokus på spesialisten i implementeringen, og mindre på offisers – rollen. Implementeringen er planlagt sluttført innen 2021, og det foregår jevnlige evalueringer og justeringer av innføringen.

EBA status

Ombudsmannsnemnda var på befaring til Ørland i 2015. Befaringsrapporten beskrev mye om mangler hva gjelder EBA. Dette gjaldt verkstedlokaler, hundekennelen, befalsforlegninger, mannskapskaserner og lokaler til Idrett og velferd for å nevne noe.

Status hva gjelder verkstedlokaler i 2015 ble anført som en utfordring den gang. En gjennomgang ved befaringen i 2018 viser at det fortsatt gjenstår en del arbeid for at verkstedlokalene er tilfredsstillende. Lokalene for bakkevedlikeholdsskvadronen er utdaterte og for små. Nytt bygg er nå innenfor Perspektiv/langtidsplanene. Noen avbøtende tiltak gjøres. Vedlikehold av F-16 styres mot avvikling. Arealer og bygninger for vedlikehold av F-35 er for det meste ferdigstilt. Operative hangarer er under bygging. Det fremholdes som svært positivt at brukermedvirkningen er god.

Også kaserner og boliger ble gitt fokus ved befaringen i 2015. Status nå er gledelig. Med noen unntak bor alle vernepliktige soldater på brukbare kaserner. Ekstra vedlikehold og bygging av nye kaserner har gitt gode resultater. Dog er kapasiteten maksimalt utnyttet når det jevnlig arrangeres kurs på basen.

Status hva gjelder befalsforlegning presenteres å være positiv. Renovering og nye befalskaserner har gitt majoriteten av befalet meget god standard. Men det forventes underdekning av kapasitet i løpet av 2019.

Når det gjelder familieboliger er ikke status like god. Ingen ledig kapasitet, og over 30 boliger er i ferd med å kasseres grunnet HMS. Behovet dekkes delvis ved å leie i det sivile markedet. Det er planer for å dekke fremtidens behov, men usikkerhet om faktisk behov og framtidig utvikling av leiekostnader for brukerne gir noen utfordringer.

Når det gjelder EBA for Idrett og Velferd er status i 2018 like dårlig som i 2015. Forskjellen er at byggene er ytterligere tre år eldre. Dette var et kritisk punkt fra Ombudsmannsnemnda ved forrige befaring. Det positive er at Prosjekt for nye Idretts og velferdsbygg (Hårbergskolen) forventes oppstart i løpet av 2019 og med ferdigstillelse innen 2020.

I tillegg er det en rekke udekte behov som det gis innspill løpende i forhold til fremtidige planer. Her kan nevnes Kjøkkenet på basen. Dette ble bygd på 90-tallet med kapasitet på ca. 370 personer med tre måltider pr dag etter datidens regler. I dag er det normalt 5-600 personer som spiser 4 måltider pr dag, pluss pakking av noen hundre måltider til utkjøring. Antall personer som skal betjenes vil vokse til 8-900 etter hvert, og det er påkrevd at det gjøres noe med dette. Kravet til kapasitet og matsikkerhet, samt arbeidsforhold for de ansatte, henger nøye sammen.

Også EBA for Baseforsvar, vedlikehold og Luftvern trenger oppgraderinger og fornyelser. Generelt er flere av avdelingene utsatt for økt støybelastning, noe som må bedres gjennom midlertidige løsninger som koster ekstra. Hundekennelen ble trukket frem ved forrige befaring som kritisk. Det er positivt nå at denne er på Luftforsvarets innspill til perspektivplanen. Likeså at bakkeutstyrsverksteder er på samme innspill til perspektivplanen.

Orientering fra Forsvarsbygg Kampflybase

Nemnda fikk også informasjon fra FB Kampflybase ved direktør Dobloug. Fremdriftsplanen for Kampflybasen er i henhold til tidsplanen. Også planleggingen og oppstart for Evenes som fremskutt base er i rute.

Et omfattende arbeid gjennom planlegging, oppstart og gjennomføring er under ferdigstillelse på Ørland. Herunder også et betydelig arbeid knyttet til eiendomsforhold for tilstøtende eiendommer til basen. Ikke minst knyttet til støyfølsomme bygg og eiendommer. Dette er prosesser som krever ressurser og tid.

Gjennomgangen av hva som er gjennomført av bygg og anleggstiltak viser hvordan Kampflybasen tar form. Også bygg for befal og vernepliktig mannskaper som ferdigstilles og gjennomgående blir bedre. Nylig ble det tatt i bruk 500 nye forlegningsrom som er bygd samtidig med oppbyggingen av Kampflybasen. Fortsatt gjenstår det viktige bygg og prosjekter, og listen over tiltak som gjenstår er betydelige. På denne listen er alle EBA utfordringer som er gjengitt tidligere tatt med.

Byggeperioden har pågått fortløpende fra høsten 2014. Nær 2 millioner entreprenørtimer er brukt. Kun 6 stk personskader som har medført fravær dagen etter er meldt. Noe som er meget bra. Det gjennomføres systematisk HMS arbeid på byggeplassene. 

Omvisning

Ombudsmannsnemnda fikk en grundig befaring og omvisning på basen. Området er betydelig, og det preges fortsatt av den store utbyggingen av Kampflybasen. Når det bygges mye nytt blir kontrastene til det som er eldre og vel brukt ganske så merkbart. Slik er det også på Ørland. Men nemnda vil fremholde at det er planer og tiltak også for det som er mangelfullt av eldre bygningsmasse.

Nemnda fikk se de nye mannskapskasernene som nå er i bruk. Flotte rom med gode fasiliteter og høy standard. Enda er det noen kaserner som trenger fornyelse. Vi fikk også sett Velferd og idrettsbyggene. Omvisningen bekrefter det som er skrevet ovenfor. Små og slitte lokaler som det nå er planer om å erstatte gjennom etablering av nye lokaler ved tidligere Hårberg skole. Overfor nemnda blir det uttrykt optimisme om at dette nå endelig kommer på plass slik at basen får funksjonelle og gode lokaler for viktig ivaretagelse av ansatte og vernepliktige.

Hundekennelen ble også besøkt. En viktig funksjon for vakt og sikring av basen er bruk av hunder. Dedikerte ansatte og vernepliktige ivaretar dyrene med stor omsorg og kompetanse. Dessverre er fasilitetene, ikke minst for de som tjenestegjør og arbeider ved kennelen dårlig. Dette har vært påpekt over lang tid, uten at det skjer noe. Selv om behovet nå er tatt med på Luftforsvarets liste i perspektivplanen, haster det å få fornyet og utbedret forholdene ved hundekennelen.

Nemnda fikk også bekreftet mangelfull og slitt EBA ved omvisningen ved Luftvern og Baseforsvaret. De ansatte og vernepliktige løser utfordringene gjennom samarbeid, midlertidige løsninger og mye tålmodighet. Nemnda forventer at HMS kravene blir tilfredsstilt, og at nødvendige tiltak gjøres når det trengs.

Et kort besøk til 330 skvadronen (Redningshelikoptrene) ble også gjennomført. En helt ny hangar og kontorfasiliteter er tatt i bruk. Slik det skal være. Dessverre ble det presentert mangelfull tekniske løsninger på noen områder som skapte frustrasjon hos de ansatte. Problemene er tatt opp og bør kunne løses i et ellers flott bygg.

En god del av omvisningen på basen gikk med til besøk og orientering på F-35 området. Her fikk nemnda et godt inntrykk av hvordan Kampflybasen er under etablering. Samtaler med de ansatte forteller også her om dedikerte og svært kompetente medarbeidere som over år har gjennomført planlegging og oppbygging av det som betegnes som et av det største prosjektet på norsk sammenheng. Nemnda fikk også noe informasjon om de nye kampflyene, og fikk blant annet se takeoff og landing.

Samtaler ansatte

Ombudsmannsnemnda gjennomførte egne samtaler med representanter for de ansatte. HMS- rådgivere, Omstillingskoordinator, HVO, Feltprest, NOF og Sjefsersjant var tilstede med nemnda.

De ansatte påpekte samtidighetsutfordringene ved basen og i Luftforsvaret. Selvsagt var de opptatt av det positive med den store utbyggingen av Kampflybasen på Ørland. Men kontrasten er stor mellom det tunge fokuset på utbyggingen av Kampflybasen og driften for øvrig på basen. Dette influerer på all øvrige oppdrag som blant annet krever oppmerksomhet knyttet til øvrig omstilling og effektivisering. Stadige kutt i ÅV gir ofte doble roller noe som skaper unødig støy, mistillit og ukulturer. Flere av personellet opplever å få nye oppdrag uten at det følger nok ressurser med. Grunnet nedtrekk av ÅV i Luftvern og Baseforsvar blir det overfor nemnda hevdet at dette er bragt til marginalt nivå.

De ansatte var tilfreds med partssamarbeidet på basen, men stiller et spørsmål om tid og ressurser til blant annet vernearbeid. HVO opplever at arbeidsdagen krever mye, noe som gir lite tid til vernearbeid.

Samtaler vernepliktige 

Det er viktig for Ombudsmannsnemnda å få samtaler med representanter for de vernepliktige. Også ved denne befaringen fikk vi møte tillitsvalgte (TVO) i avdelingen.

De tillitsvalgte fremholder samhandlingen med ledelsen og de ulike nivåene som gode. Det arbeides systematisk gjennom Arbeidsutvalget, og saker som tas opp der blir fulgt opp. Noen ganger oppleves det avstand mellom TVO og ledelsen. Mye av dette skyldes fysiske avstander og plasseringer på basen.

Også de tillitsvalgte er opptatt av dårlige Velferds og Idrettsbygg. Dette kan virke negativt på trivselen. Noe ulik kasernestandard kan påvirke motivasjonen. Det ble også påpekt generelt dårlige fasiliteter for vaktsoldatene. I perioder er det også vanskelig å levere mat fra kjøkkenet til vakta.

På spørsmål om vaktbelastningene er i henhold til bestemmelsene (BUV del 5), blir det opplyst at dette fungerer bra. De tillitsvalgte var veldig fornøyde med Soldataksjonen i 2018 som hadde tittelen “Sammen er vi sterke”. Nemnda fikk inntrykk av at det er godt samhold blant de vernepliktige. 

Oppsummeringer og anbefalinger

  • Ombudsmannsnemnda fikk et godt innblikk i status og utfordringer ved 132 Luftving og Ørland flystasjon. Gode presentasjoner og samtaler om de ulike temaene, samt en god omvisning på basen, viser en stasjon og et miljø som er preget av den store utbyggingen av ny Kampflybase. Samtidighetsutfordringene med dette, og de mange omstillingene for øvrig i Forsvaret, gir mange utfordringer for ledelsen og personellet i den daglige driften. Nemnda oppfatter at disse utfordringene løses underveis, men at det påpekes viktigheten av å ha nok personell for å løse alle oppdrag.
  • EBA er et gjentagende tema når nemnda er på befaring. Også på Ørland er det slik. På den ene siden bygges det for mange milliarder til ny Kampflybase. På den andre siden er eldre bygningsmasse gjerne nedslitt, trange og uhensiktsmessige. Slik blir kontrastene store. Nemnda har ved tidligere befaringer påpekt viktigheten av at også øvrige bygg og anlegg for personellets hverdag må ivaretas i utviklingen av den nye Kampflybasen. Selv om det vil ta tid før alle behov er dekket, er det tilfredsstillende å registrere at behovene er erkjent og ligger i planverket over prosjekt som skal gjennomføres. Ombudsmannsnemnda ser frem til et nytt Velferds og Idrettsbygg med planlagt med oppstart i 2019, står ferdig. Likeså at en bedre løsning for Hundekennelen blir realisert. Verkstedlokaler for bakkevedlikehold er for små og utdaterte og svært ineffektive bygg og trenger fornyelse.
  • Nemnda vil også fremheve det positive med at mannskaps og befalsforlegninger er vesentlig bedret på Ørland. I 2018 ble det tatt i bruk over 500 nye forlegningsrom. Men enda er det noe som gjenstår, og nemnda regisistrer at de som må bo i gamle kasernebygg uttrykker misnøye. Det er også viktig at det kommer på plass nye familieboliger, ikke minst med tanke på rekruttering og bolyst.
  • Ombudsmannsnemnda gis et bilde, til tross for de mange utfordringene som er beskrevet, av en Luftving og flystasjon som er i en stor utvikling. Og at personellet tar sitt ansvar og medvirker til dette. Det er god samhandling mellom 132 LV og FB Kampflybase, og det er god samhandling mellom de ansatte og de vernepliktige. Begrepet om at “personellet er Forsvarets viktigste ressurs” blir tydelig. Uten dedikerte ansatte og vernepliktige med nok og riktig kompetanse, ville det ikke være mulig å få til det som skjer på Ørland. Derfor er det viktig at det gis nok personellressurser for å sikre ferdigstillelse av den nye basen, og til den daglige drift og til de daglige operasjoner i luft og på bakken.
  • Ombudsmannsnemnda vil takke sjef og ledelsen i 132 Luftving og de tillitsvalgte, samt sjef FB Kampflybase, for en god befaring med mye god informasjon, og gode samtaler underveis.

 

Oslo, 7. mars 2019

Roald Linaker
Ombudsmann for Forsvaret