Ombudsmannsnemndas befaring til NMR NOR SHAPE i Mons og MMB NOR Mil Rep NATO HQ i Brussel, 19. – 20. mars 2019

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET GJENNOMFØRTE I TIDEN 19. – 20. MARS 2019 BEFARING TIL NORSKE MILITÆRE DELEGASJONER VED SHAPE I MONS OG NATO HQ I BRUSSEL. BEGGE KONTORENE HADDE LAGT OPP GODE PROGRAMMER MED INTERESSANTE PRESENTASJONER OG MØTER MED LEDELSEN, DE ANSATTE OG DE VERNEPLIKTIGE. VED NATO HQ FIKK NEMNDA OGSÅ MØTE REPRESENTANTER FRA NORSK UD OG AMBASSADØR ØYSTEIN BØ, NORDEL

NEMNDA FIKK OGSÅ ANLEDNING TIL ET KORT MØTE MED NATO´S GENERALSEKRETÆR JENS STOLTENBERG.

Nemndas deltagere:

Roald Linaker, Ombudsmann
Øyvind Halleraker, nestleder av nemnda
Signe Øye
Kari Lise Holmberg
Cecilie Gjennestad
Jan Arild Ellingsen
Kåre Simensen, varamedlem 

Bjørn A Gahre, direktør Ombudsmannens kontor.

Forfall:
Janne Sjelmo Nordås

Tirsdag 19. mars – NMR NOR SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe)
Nemnda ble svært godt mottatt av National Military Representative (NMR) brigader Anne Rydning. I tillegg til å møte sjef, var det lagt opp til en gjennomgang og presentasjon av NRM kontoret og SHAPE. Likeså et uformelt møtepunkt hvor ansatte fra Norge ble invitert til å treffe nemnda. Til slutt fikk nemnda en omvisning på SHAPE, hvor blant annet det var lagt inn et besøk på den norske skolen.

NRM kontoret og SHAPE
Etter en innledende runde med NMR, fikk nemnda en god gjennomgang av hva NATO sin historie og utvikling, og hvordan NATO er organisert, herunder hvordan kommandostrukturen har utviklet seg gjennom NATO sin historie. NATO har to strategiske kommandoer – ACT (Allied Command Transformation) og ACO (Allied Command Operations). SHAPE er ansvarlig for ACO og de forskjellige underavdelingene i NATO på det europeiske kontinentet.

Siden 2003 har SHAPE vært hovedkvarteret for alle NATO-operasjoner under ACO. ACO er ansvarlig for selve utførelsen av strategi som er bestemt av NATO. ACO har som ansvar å overvåke og opprettholde freden, samt samarbeide med land og organisasjoner som ikke er den del av NATO. Dersom det skulle oppstå noen form for konflikt så ville det være ACO sitt ansvar å svare på enhver trussel.

De løpende oppgaver ved norsk NMR kontoret består av saksbehandling og ivaretaking av dokumenter for Forsvaret gjennom FD og Forsvaret, informasjonsformidling mellom NATO og Norge. I tillegg monitorere operasjoner, planutvikling, øvelser, konsepter og utviklingstiltak. Og fasilitere styrkegenereringsprosessen mellom Norge og NATO.

Ved besøket var det særskilt aktuelle saker som krevde stor oppmerksomhet. NATO Command Structure – Adaption (NCS-A) som bidrar løpende med omstillinger i tråd med endrede trusselbilder, herunder særskilt cyberspace området. Nemnda fikk også beskrevet pågående og planlagte øvelser og norske bidrag i pågående og kommende NATO oppdrag.

Hvert land i NATO har sine NMR og har som oppgave å representere landet innad i ACO og SHAPE. Den norske SHAPE – gruppen består av omlag 40 tjenestemenn/kvinner fra alle forsvarsgrenene. og 4 vernepliktige. Den operasjonelle linjen går via Forsvarssjefen, mens forvaltningslinjen går via FPVS (Forsvarets Personell og Verneplikts Senter). Mange av de ansatte har med seg sine familier. Totalt er det rundt 200 nordmenn med tilknytning til SHAPE.

Møte med ansatte
Det var lagt opp til et uformelt møte mellom norske ansatte ved SHAPE og nemndas medlemmer. Etter at nemnda hadde presentert seg og informert litt om Ombudsmannsordningen for Forsvaret, fikk nemnda anledning til samtaler med enkeltansatte og grupper. En meget fin måte å få kontakt, og få høre om status og utfordringer sett fra de ansattes ståsted.

Nemnda erfarte at ombudsmannsordningen for Forsvaret ikke var nok kjent for alle. Dette er signaler som nemnda har hørt ved noen anledninger, og som fordrer til større informasjonsaktivitet fra nemnda.

I all hovedsak fikk nemnda høre om god trivsel og spennende arbeidsoppgaver hos den enkelte. Flere arbeidet som norske offiserer i felles staber.

Noen av de ansatte tok opp problemstillingen med større grad av forutsigbarhet etter endt tjeneste i utlandet. Det ble uttrykt noe misnøye med manglende tydelighet i forhold til hvordan en tjenestestilling i f.eks SHAPE kunne være mer meritterende for stillinger hjemme. Noen påpekte paradokset med at det virker som de ansatte var svært ettertraktet på veg ut til tjeneste i NATO stillinger, mens det ble mer stille når en skulle søke seg hjem.

Omvisning SHAPE
Nemnda avsluttet besøket sitt ved SHAPE med en omvisning på området. Blant annet fikk nemnda besøke den norske skolen ved SHAPE. Nemnda fikk et godt inntrykk av skolen fra personellet og fra stemningen blant barna. 

Oppsummering

  1. Norges «National Military Representative» (NMR) ved SHAPE er en selvsagt og nødvendig svært viktig funksjon for ivaretagelse av norske interesser og bidrag til fellesskapet i NATO. Likeså ivaretagelse av det norske personellet og deres familier som er tilknyttet basen. Informasjonen som ble gitt til nemnda understreker viktigheten av disse oppgavene.
  1. Nemnda fikk et godt inntrykk av god samhandling mellom ledelsen og de ansatte. Dette tyder på godt samhold og ivaretagelse av personellet.
  1. Ombudsmannsnemnda takker for en god mottagelse og et nyttig og godt besøk hos norsk NMR ved SHAPE.


Onsdag 20. mars – MMB / NOR Mil Rep / NATO HQ
Ombudsmannsnemnda fikk en hel dag ved det nye hovedkvarteret til NATO i Brussel. Nemnda ble svært godt mottatt av sjef norsk MMB (Militærmisjonen i Brussel) viseadmiral Ketil Olsen.

Det ble fremholdt hvordan det nye bygget har gitt en skikkelig «boost» med økt trivsel og bedre inneklima. Det ble også fremholdt hvordan samarbeidet og samvirket med FD og UD er blitt bedre i det nye hovedkvarteret. Sjef MMB viste også til god samhandling mellom ledelsen, de ansatte og de vernepliktige. Det ble særlig påpekt hvilken fantastisk ressurs de vernepliktige utgjorde.

Videre fikk nemnda beskrevet viktigheten av samholdet og enheten i NATO. Til tross for store kulturelle ulikheter mellom landene, er det en sterk allianse som presenteres. Det ble fremholdt viktigheten av en pragmatisk tilnærming til hverandres forskjeller.

Nemnda fikk beskrevet de ulike trusselbildene, og hvordan de ulike oppfatningen av disse ble behandlet i alliansen. Vi fikk også beskrevet den norske tilnærmingen og fokus på sine nærområder. Det ble poengtert hvordan NATO har gått fra en litt statisk posisjon til en mer bevegelig og dynamisk allianse. Det er en reell snakk om trusler og fremtidige konflikter. Hvordan være forberedt og trent til fremtidige trusler og konflikter?

Nemnda fikk videre en presentasjon av oppdragene og den norske organiseringen ved NATO HQ. I tillegg til MMB som er Forsvarssjefen sin faste representant i militærkomiteen, er også norsk FD og UD representert ved hovedkvarteret. UD ved egen ambassadør.

Personellet er den viktigste ressursen og besitter viktig kompetanse. Det ble påpekt viktigheten av at denne styres og at den kan gjenbrukes. For at Norge skal sikres nødvendig kontinuerlig kompetanse som kan påvirke NATO i enda større grad, er det avgjørende å skape en større bevissthet om hvilken kompetanse som treng i de enkelte stillinger og hvordan det rekrutteres til disse.

Disse synspunktene ble forsterket i møte med representanter fra de ulike organisasjonene som nemnda fikk møte. Representanter fra NOF, BFO, KOL og Akademikerne var tilstede i møtet med nemnda. En mer helhetlig kompetanseplan for personellet ble etterlyst, også med tanke på gjenbruk og ivaretakelse av personellet ved hjemkomst. Hvordan kan en tung og betydelig erfaring fra NATO bli mer tydelig også hjemme?

Det ble også påpekt en sårbarhet ved at bemanningen i den norske staben var liten. Dersom en person var ute av drift i en periode, ble dette svært merkbart.

De ansatte var opptatt av mangel på fritt skolevalg. De må velge norsk skole når den finnes. Dette pålegget arbeides det med for å endre, slik at det kan bli mulig for norske familier å velge fritt. Det ble også påpekt at det var kun ansatte i Forsvaret som pålegges å bruke norsk skole.

Nemnda fikk også beskrevet en del utfordringer knyttet til avslutning av tjenesten i utlandet som skal gjøres på en bestemt dato. Dette uten at ny stilling hjemme nødvendigvis er koordinert og klar. Dette kan medføre ventetid og utsettelser. Likeså er det vanskelig for de som reiser som familier. Der medflytter har egne karrierer å ta hensyn til, oppleves det stadig partner risikerer å miste rettigheter og karriere. Det uttrykkes stadig mer utfordrende for «to – karriere familier» og en tjenesteperiode i utlandet.

OR – korpset med 4 ansatte møtte også nemnda. De beskrev en fin tjeneste i et internasjonalt miljø. Det er meget lærerikt å jobbe i NATO sammen med både militære og sivile. Tjenesten gir en svært god erfaring og kompetanse. Imidlertid er det vanskelig å dokumentere dette, og dermed gis det heller ingen formal godkjenning nasjonalt når personellet vender hjem. Hvordan skape bedre forståelse og anerkjennelse av NATO tjenesten hjemme for de i OR- korpset? Det ble påpekt at innplassert OR grad i NATO ikke ekvivalerer med stillinger hjemme. Ved etableringen av OR ordningen var det et hovedargument at denne ordningen skulle være tilpasset et internasjonalt system.

Også de norske vernepliktige ved NATO HQ uttrykker god trivsel og en spennende tjeneste. De tilhører MMB som har ansvaret for disses tjeneste samtidig som de også støtter UD og FD sine sivilt ansatte. Dette bidrar til en del uklare «kommando-linjer» som av og til bidrar til frustrasjon og som tidvis setter de vernepliktige i skvis. De etterlyser en bedre organisering av de vernepliktige ressursene som kan gi bedre forutsigbarhet for de vernepliktige.

Det var også lagt opp til samtaler med representanter fra Forsvarsdepartementet. Totalt er det 9 ansatte fra FD knyttet til NATO HQ. Nemnda fikk en gjennomgang av det arbeidet og oppgavene som utøves. En betydelig omstilling er gjort i NATO de siste årene. Økt fokus på byrdefordelingen mellom medlemslandene er et av de viktige spørsmålene. Likeså hvordan NATO finner tilbake til sin kjernevirksomhet. Nemnda fikk beskrevet hvordan det arbeides for å ivareta de norske prioriteringene i et samarbeid med de andre medlemslandene. Herunder forståelsen av trusselbildet, og de ulike nasjonale interesser og geografi.

Ambassadør Øystein Bø – NORDEL avsluttet orienteringene for nemnda. Ambassadøren satte mye fokus på sikkerhetspolitikk og de pågående prosessene for et videre strategisk samarbeid i NATO. Byrdefordelingen er utfordrende i det transatlantiske samarbeidet. Dette må finne sin løsning.

Nemnda opplevde å få en god analyse om nåværende status og utfordringer for NATO som også angår Norge. Herunder rustningskontroll og nedrustning – noe som er viktig for Norge som også har har en historisk rolle i dette arbeidet.

Oppsummering 

  1. Ombudsmannsnemnda fikk en meget innholdsrik dag ved NATO HQ i sitt nye bygg. Det nye hovedkvarteret fremstår som moderne og innbyr til et godt arbeidsmiljø. Dette blir da også fremholdt av de ulike personellgruppene. Det nye bygget har også gitt et bedre samarbeid og samhandling mellom de ulike norske miljøene ved NATO HQ.
  1. De ulike personellgruppene fremholdt god trivsel, et godt arbeidsmiljø og liten forskjell mellom de ulike nivåene. Et felles problemområde som beskrives er hvordan den kompetansen som det norske personellet tilegner seg i NATO HQ kan i sterkere grad være meritterende og benyttes i sterkere grad hjemme. Likeså manglende sømløs overgang fra stillinger ute til ny stilling hjemme etterlyses.
  1. Et stadig tilbakevendende spørsmål er hvorfor ikke norsk forsvarspersonell kan stå friere i valg av skole for sine barn. Her er det en forskjell om du er tilsatt i Forsvaret eller i du er ansatt i et departement. Organisasjonene har dette høyt på sin dagsorden.
  1. For de ansatte i OR- korpset ble det fremholdt en urimelighet knyttet til ivaretagelse av de norske OR. Det etterlyses en bedre forståelse og anerkjennelse av NATO tjenesten, og en bedre ekvivalering av gradene i NATO vs hjemme i Norge.
  1. De vernepliktige beskriver en god tjeneste. Men samtidig etterlyser de en bedre organisering av de vernepliktige ressursene for å bedre forutsigbarhet i tjenesten.
  1. Ombudsmannsnemnda fikk gode analyser og situasjonsbeskrivelser av NATO på gitt tidspunkt, og hvordan dette innvirker på Norge. Nemnda takker sjef MMB / NOR Mil Rep for et flott opplegg og et godt besøk.

 

Oslo, 2. mars – 2020

Roald Linaker  
Ombudsmann for Forsvaret