Ombudsmannsnemndas befaring til HMKG i Huseby leir – Oslo kommune, 3. desember 2019

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET GJENNOMFØRTE BESØK OG BEFARING TIL HANS MAJESTET KONGENS GARDE (HMKG) I HUSEBY LEIR 3. DESEMBER 2019. VI BLE VEL TATT IMOT AV SJEF HMKG, OBLT VEGARD FLOM SOM HADDE LAGT OPP ET TETT OG GODT PROGRAM FOR NEMNDA. I TILLEGG TIL SJEF HMKG MØTTE NEMNDA TILLITSVALGTE FOR DE VERNEPLIKTIGE OG ANSATTE, SAMT HOVEDVERNEOMBUDET (HVO), HMS RÅDGIVER OG S-1 (PERSONELLOFFISEREN). NEMNDA FIKK OGSÅ EN GJENNOMGANG I LEIREN.

 

Nemndas deltagere:

Roald Linaker, Ombudsmann
Signe Øye
Kari Lise Holmberg
Janne Sjelmo Nordås
Cecilie Røste (tidl. Gjennestad)
Kåre Simensen, varamedlem

Bjørn A Gahre, direktør Ombudsmannens kontor.

Forfall:
Jan Arild Ellingsen
Øyvind Halleraker 

 

Status og utfordringer i HMKG.

«Velkommen til oss, kvinne eller mann, homo eller hetero, kristen eller muslim» sier sjef HMKG innledningsvis til oss i sin presentasjon av HMKG. Og fortsetter med å uttrykke at i gardeleiren er alle gardister med sin uniform, med Gardens verdier og holdninger som skal skape fellesskap, trivsel, trygghet og ivaretagelse i en ramme av mangfold. Sjef HMKG var tydelig på avdelingens lange og stolte historie, og hvordan dette utvikles og opprettholdes i møte med en ny tid.

EBA

Nemnda startet besøket med en omvisning i Huseby leir (Gardeleiren). Leiren fremstås som kompakt og er en spesiell leir i militær sammenheng bygd på to plan. På bakkenivå er det kontorer og kaserner, mens det på underplanet finnes oppstillingsplasser for alle kompaniene, parkeringsplasser for kjøretøy, mannskapsmesse, innendørs skytebane, depoter, idrettshall og ekserserplass med mere.

Leiren er velorganisert og det er mye egenansvar på den enkelte for å ivareta og vedlikeholde leiren. Den aller største utfordringen som påpekes er trangboddhet. Både for de vernepliktige mannskaper og de ansatte. Da leiren ble tatt i bruk i 1984 var det omlag halvparten så mange personer som oppholdt seg i Gardeleiren som nå. Nå er det omlag 900 mennesker i Huseby leir.

De vernepliktige soldatene fordeles i tropper og bor i sine egne «kuber», med felles bad og dusjfasiliteter. Til tross for trange forhold har det lyktes å få til gode unisex løsninger hva gjelder toalett og dusjer. Dette er en viktig forbedring med tanke på innføringen av allmenn verneplikt. Med mange personer på et lite område gir dette utfordringer med ventilasjon og inneklima. Nemnda fikk et godt inntrykk av hvordan de vernepliktige selv organiserte ukedagene for at trangboddhet ikke skulle medføre dårlig trivsel og miljø blant gardistene. Herunder også vask av eget tøy.

Omvisningen i leiren viste nemnda med all tydelighet hvordan de fleste kapasitetene er maksimalt unyttet og tidvis sprengt. Dette gjelder flerbrukshallen, arealer for innendørs trening, både for trening i nærkamp og eksersis. Styrkerommet er svært trangt og dekker ikke behovet for 900 personer. Fysisk trening i Garden er mer enn velferd. For å kunne virke optimalt som gardist, trenes det i antall timer på toppidrettsnivå. Dette skulle fordre bedre fasiliteter.

Generelt er velferds– og idrettsfasilitetene ikke tilfredsstillende. Dette har vært kjent over tid, og ble blant annet påtalt i Ombudsmannsnemnda sin befaringsrapport fra 2014. EBA utfordringene er vedvarende over tid i Huseby leir.

Beliggenheten for Huseby leir begrenser utvidelsesmuligheter. Basen som en operativ leir med pågående skarpe vaktoppdrag hele året, plassert i et bolig – og næringsområde gir noen utfordringer med tanke på utvidelsesmuligheter og som et legitimt militært mål.

HMKG sitt oppdrag

HMKG er en selvstendig bataljon som skal sikre de kongelige residenser og drive beskyttelse av hovedstadsområdet. En viktig samhandlingspart er Politimesteren i Oslo som blant annet regulerer maktanvendelse. Sjef fremhold noen faktorer som påvirker, utfordrer og begrenser denne oppdragsløsningen.

Personellet

Den viktigste faktoren også i HMKG er personellet. På alle nivå. Fra gardistene får sin grunnleggende utdanning ved Gardeskolen på Elverum, til de bekler posisjoner og oppgaver i de ulike kompaniene i Huseby leir, er det en gjennomgående tenkning med utdanning og utvikling av personellet med tanke på verdier og holdninger, samt individuelle og felles kvaliteter som i sum gjenspeiles i Garden sine oppdragsløsninger.

Arbeidet med verdigrunnlaget inngår i alt det Garden foretar seg. Hvordan forholde seg til hverandre i et mangfolds miljø? Hvilke regler skal gjelde angående mobbing og seksuell trakassering (MOST)? Hvordan forholder gardistene seg til mixed rooms? Hvilke regler gjelder ved maktanvendelser? Sjef HMKG er svært tydelig om hvordan tydelige rammer skaper trygghet, og hvordan trygghet bidrar til å skape trivsel. Antall refser er på et minimum blant mannskapene. Både ansatte og vernepliktige uttrykker høy trivsel.

Det er også oppmerksomhet på at miljøet i seg selv kan underrapportere uønskede hendelser. Dette er noe det er økt bevissthet på. Den aller største utfordringen er mangel på ansatte i forhold til antall vernepliktige. Dette gir for liten tid og kontakt mellom befal og vernepliktige.

Hovedverneombudet presenterte for nemnda hvordan innføringen av Rapporteringskulturen i Garden begynner å virke. Ulike hendelser som belastningsskader, kjøretøyulykker, skader i nærkamp, tretthetsbrudd grunnet M77 (marsjstøvler) m.m registreres nå i et eget system. Dette bidrar til et mer systematisk arbeid over tid. I 2019 ble det. Rapportert omlag 400 hendelser i dette registeret. En tredel var belastningsskader.

S-1 (personelloffiseren) understreket med fakta hvordan lav bemanning og høy arbeidsbelastning over tid slår negativt ut. Vakt og sikring, samt øvelsesaktiviteter er de største drivere for merarbeid. I snitt har de ansatte vel 50 døgn i året vekke fra hjem og familie grunnet øving og vakt. Timebelastningen angående OT utgjør alene flere årsverk. Ved befaringstidspunktet 3. desember var det det registrert 271 brudd på AML. I tillegg antas det store mørketall med gratisarbeid.

HR- reformen som er gjennomført i Forsvaret gir stadig nye utfordringer knyttet til P- forvaltningen på lokalt nivå. Det er utfordrende å ha nok kapasitet og kompetanse til enhver tid. Gjennomgående skiftes 1/3 av personellet ut hvert år som krever ekstra ressurser til opplæring innenfor omfattende områder.

Utdanningsreformen lever ikke tilfredsstillende på OR søylen. Utdanningen av spesialister går for sakte og utfordrer den operative kapasiteten. Organiseringen oppleves å skape flere vakanser, færre på jobb og større belastninger for de gjenværende. Dette er krevende for en avdeling som HMKG.

Sjef HMKG er tydelig hvordan hans avdeling skal bygge relasjoner på tvers av kulturer, religioner, kjønn og mellom befal og menige. Dette skjer gjennom en kontinuerlig lederutvikling, være bevisst i planlegging av velferdsarrangementer hvor relasjoner skapes i rusfrie settinger.

Oppsummert sier sjef HMKG at avdelingen er tilpasset allmenn verneplikt. At det er ønskelig med flere som avtjener 18 måneder førstegangstjeneste i Garden. Dette bidrar til en bedre operativ status. Generelt er det et godt miljø i leiren. Også mellom ansatte og vernepliktige. De største utfordringene gjelder antall årsverk og en tilpasset kapasitet når det gjelder EBA.

Samtaler med de tillitsvalgte

De tillitsvalgte representantene både for ansatte og de vernepliktige fremholdt et svært godt samarbeide med ledelsen i HMKG.

Tillitsvalgte for de vernepliktige (TVO) påpekte særlig mangel på fasiliteter og kapasitet for trening innendørs. Dette opplevdes som kritisk. Også lite ressurser til velferd ble trukket frem som negativt. Miljøet blant gardistene oppleves som svært bra, og det er svært lite mobbing og trakassering. For de som har 18 mnd tjeneste fungerer dette bra, og er ønsket av flere.

De ansatte tillitsvalgte pekte på de utfordringene som det er å utdanne soldatene med manglende treningskapasiteter. Ikke all trening kan gjøres utendørs, særlig ikke om vinteren. Arbeidsbelastningen er for stor over tid, noe som gir unødige fravær. Det pekes på at årsverksrammen er for liten. Også Hovedverneombudet påpeker for ÅV pr enhet og antall soldater som en kritisk personellfaktor.

Ombudsmannsnemnda sin oppsummering og anbefalinger.

  • HMKG og Huseby leir fremstår som en svært samlet avdeling og base for sitt oppdrag. Leiren er spesiell i sin utforming, og var ved åpningen i 1984 godt tilpasset avdelingens behov. I dag er den svært trangbodd med liten plass og kapasiteter for store deler av virksomheten. Utvidelsesmulighetene er begrenset på grunn av beliggenheten og tilstøtende virksomheter.
  • EBA er gjennomgående en utfordring. Til tross for betydelig renoveringer og ombygginger blant annet med innføringen av allmenn verneplikt, er det manglende kapasiteter for innendørs trening og aktiviteter. Det må etter nemndas oppfatning raskt finnes en løsning som sikrer mannskapene bedre løsninger for innendørs trening.
  • I tillegg til mangelfull EBA er mangel på årsverk og nok personell til enhver tid for å løse oppdragene den største utfordringen. Nemnda erfarer at også i HMKG er det en underbalanse i personellstrukturen som tidvis gjør det utfordrende for avdelingene. Dette gir stadig flere brudd på AML og er merbelastende på de ansatte.
  • Arbeidet med personellet og ivaretagelse av personellet fremstår som svært helhetlig med tydelige forventninger om holdninger hos den enkelte. I tillegg er ledelsen svært tydelig på HMKG´s verdisyn og hvordan bygge relasjoner i avdelingen. Både ansatte og vernepliktige bekrefter dette arbeidet som viktig, og de gir uttrykk for god trivsel blant personellet. Arbeidet med MOST problematikken skjer også på alle nivå. Nemnda fikk ikke inntrykk av at mobbing og seksuell trakassering var et stort problem.
  • Ombudsmannsnemnda lar seg begeistre over tydelig ledelse som skaper god samhandling og entusiasme blant ansatte og vernepliktige. Besøket og befaringen til HMKG gir et slikt inntrykk. Nemnda vil takke for et godt besøk og ønske sjef HMKG og alle i Garden lykke til med det viktige oppdraget de er gitt.

 

Oslo, 16. mars 2020

Roald Linaker  
Ombudsmann for Forsvaret