Ombudsmannsnemndas befaring til Garnisonen i Porsanger, Porsanger kommune, 15. – 16. oktober 2019

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET GJENNOMFØRTE 15. – 16. OKTOBER 2019 BESØK OG BEFARING TIL GARNISONEN I PORSANGER (GP). HENSIKTEN MED BEFARINGEN VAR Å FÅ KUNNSKAP OG INFORMASJON OM GJENOPPBYGGINGEN AV GP. DET VAR LAGT OPP TIL ET INNHOLDSRIKT PROGRAM. NEMNDA BLE MEGET GODT TATT IMOT AV LEDELSEN VED SJEF FLF (FINNMARK LANDFORSVAR) OBERST BERNTSEN. NEMNDA FIKK MØTER OG SAMTALER MED PERSONELL OG VERNEPLIKTIGE PÅ ALLE NIVÅ. VI FIKK OGSÅ EN GRUNDIG GJENNOMGANG AV GARNISONEN SOM GA ET REELT BILDE AV BLANT ANNET BYGNINGSMASSEN. DET BLE OGSÅ ANLEDNING TIL ET KORT BESØK OG ORIENTERING FRA HV-17.

Nemndas deltagere:

Roald Linaker, Ombudsmann
Øyvind Halleraker, nestleder av nemnda
Signe Øye
Kari Lise Holmberg
Jan Arild Ellingsen
Kåre Simensen, varamedlem 

Forfall:
Cecilie Gjennestad
Janne Sjelmo Nordås


Det ble også foretatt en omvisning ved Porsanger museum, Skoganvarre. Her fikk nemnda en spennende presentasjon av tiden under 2. verdenskrig i området med utstilling og foredrag – særskilt om barndommen i etterkrigstidens Finnmark.

Status og utfordringer ved GP
Garnisonen i Porsanger har en lang historie. Etter 2. verdenskrig ble GP en viktig garnison med tanke på utdanning og opprettholdelse av landmilitær aktivitet i Finnmark. Beliggenheten og omgivelsene med Hattavarre skyte og øvingsfelt gir GP et unikt utgangspunkt for utdanning, trening og oppsetting av militære avdelinger.

EBA
De siste ti – femten år har GP vært minimalt brukt. Garnisonen bærer preg av at det i de siste årene har vært lav aktivitet. Dette ses aller best på den bygningsmessige standard ved en rekke bygg. Særlig var enkelte av kasernebyggene svært dårlige. Avrevne ytterdører, knuste dørglass, mangelfulle toalett – og dusjfasiliteter med påvist skadedyr for å nevne noe. Det var dårlig kapasitet på vaskerommene hvor det var manglende elektrisk opplegg og avløpskapasitet. Dette gjorde det svært utfordrende for vernepliktig mannskaper å vaske og tørke «kroppsnært» tøy. Likeså dårlig kapasitet på enkelte pusserom som var utfordrende.

Noen av kasernene var delvis renovert og vil danne modell for hvordan det skal se ut om litt. Det må også fremheves gode messe – og spise fasiliteter. Dette bygget var det siste som ble bygget sist det var stor aktivitet ved GP. Likeså ble nemnda vist et stort og innholdsrikt velferds og idrettsbygg som også fremheves som positivt. Kapasiteten ved idrettsdelen av bygget er for liten.

I 2018 ble det bestemt at GP skulle tas mer i bruk. Nå gjennomføres det en gjenoppbygging av garnisonen. Innen 2022 skal FLF (Finnmark Landforsvar) være reetablert med full operativ kapasitet og ivareta landforsvaret i Finnmark. I dag er det 10 aktører som er på plass på GP. Hovedtyngden er fra Hæren og HV-17.

Ved tidspunktet for nemndas befaring er antallet soldater og ansatte på omlag 400 personer. I tillegg var det i forbindelse med pågående øvelse omlag 1500 personer tilstede i og rundt garnisonen. Dette understreker hvilken kapasitet GP har når det trengs.

GP er på vei fra en prosjektorganisasjon til en ny operativ organisering. For at dette skal lykkes forutsettes det at den betydelige renoveringen og moderniseringen av EBA gjennomføres. Videre må logistikk og forflytninger av personell og mannskaper bedres. Herunder at det etableres operative luft kapasiteter i form av tilgjengelig helikopterressurser. For rekruttering og pendling til GP er det avgjørende at det sivile flytilbudet til og fra Lakselv styrkes.

Den pågående gjenoppbyggingen vil føre til forbedringer på de fleste kritiske forholdene knyttet til EBA. Men det er viktig at det gis nok ressurser og prioritet slik at ferdigstillelse blir gjort så raskt som mulig.

Personellsituasjonen
Sjef FLF er tydelig på hvilke verdier som skal gjelde for sin avdeling, respekt – ansvar – mot. Dette skal bidra til å skape trygghet og trivsel i Hæren og ved GP. I samtaler med nemnda uttrykkes det svært tydelig hva som er viktig fokus med tanke på ivaretagelse og kulturdannelse i avdelingene. «Grunnleggende høflighet med glimt i øyet» var et uttrykk som ble brukt. Nemnda registrerte ved selvsyn hvordan inspeksjon av vaktsoldatene ble gjennomført på en trygg og bestemt måte.

Rekrutteringen til de ulike stabsstillingene er rimelig bra. Rekruttering til fagstillinger i avdelingene er mer utfordrende. I kavalerieskadronen som er utgangspunktet for utdanningen og oppbygging av det som skal bli Porsanger Bataljon, er det utfordrende å få ta i personell til ulike fagstillinger. Både fordi det er mangel på disse personellgruppene i Hæren, og at et stivt regelverk begrenser muligheter for pendlerstatus og dermed hindrer rekruttering.

Også ved de andre avdelingene påpekes det mangel på befal og fagfolk i stillingene. Det drives på minstebemanning noe som er sårbart ved sykdom og annet fravær. Dette er krevende over tid og som utfordrer motivasjonen for enkelte. Det er uvanskelig å rekruttere personell til GP. Dette gjelder både til GP og til HV-17. Insentiver som tidsriktige boliger, pendlerstatus og offentlig transport er forhold som det pekes på som viktig og nødvendig.

Ombudsmannsnemnda etterspurte synspunkter og refleksjoner om temaet MOST sett i lys av rapporten og undersøkelsen som kom tidlig i 2019. Fra ledelsen var holdningen svært tydelig. Det er null toleranse hva gjelder mobbing og seksuell trakassering. Dette er tema som tas opp jevnlig på alle nivå, og er tema fra sjefen ved alle innrykk og i ansatte -sammenhenger. Denne åpenheten medvirker til et positivt holdningsarbeid som inngår i det øvrige arbeidet for å skape en god kultur og trivsel på GP. Det ble overfor nemnda ikke beskrevet fra noen personellgrupper at mobbing og seksuell trakassering var et problem i garnisonen.

Det ble etterlyst egen feltprest til GP for å styrke denne tjenesten. Ved alvorlige hendelser i 2019 ble det tydelig viktig en god ivaretakelse betyr. Også oppfølgingsarbeid i etterkant. Både ledelsen og de tillitsvalgte etterlyser egen prestestilling ved GP. Prest fra 2Bn i Troms betjener regelmessig GP, men dette gir begrensede muligheter.

Møter med ulike avdelinger og grupper

Nemnda fikk god tid til å besøke ulike avdelinger og grupper som har sin tjeneste og oppdrag ved GP. Dette ga nemnda en god anledning til å møte personellet i små grupper og få et ganske så direkte inntrykk av de ulike forholdene i garnisonen.

Kp A driver utdanning og seleksjon til tjenesten i Jegerkp ved GSV (Garnisonen i Sør-Varanger). Dette er en svært krevende tjeneste som krever mye av soldatene og befalet. Både fysisk og psykisk skikkethet, og samhandling med hverandre, er nødvendig kompetanse for at denne utdanningen og tjenesten skal lykkes. Holdningene blant soldatene og befalet imponerer nemnda. Dog er nemnda bekymret for personellsituasjonen blant befalet. Denne er krevende og utfordrende da flere av stillingene står vakante i mangel av rekruttering. Over tid er dette en situasjon som ikke kan vedvare.

MP (Militærpolitiet) var under oppbygging når nemnda var på besøk. Her møtte vi selvstendige MP soldater ledet av ungt befal. En spennende tjeneste, men med mangelfullt utstyr. De så frem til at de skulle få eget kjøretøy, slik at de kunne være mer mobil og fleksibel i sin tjeneste. Kontorforholdene bærer preg av nedslitte lokaliteter.

KAVESK 2 er utdanningsavdelingen som er under oppbygging og skal danne grunnlaget for Porsanger Bataljon i 2025. Det meste av understøttelse og fagressurser hentes fra 2Bn i Brig N. Både personell og utstyr. Også vedlikehold og reparasjoner av materiell er krevende å få til, da personellkapasitetene stort sett på hentes utenfra. Den største bekymringen for ledelsen var å få tak i fagfolk til å drive utdanning av avdelingen.

Skyte – og øvingsfeltet (Halkavarre) er en av de viktigste ressursene for GP. Direkte tilgang fra leiren, og med sin utforming og oppbygging gir dette unike muligheter for den daglige trening. Likeså samtrening med andre avdelinger. Nemnda måtte avlyse egen befaring inn i feltet grunnet pågående øvelse.

POTV (Porsanger Tekniske Verksted) er også en svært viktig ressurs for GP. De bygningsmessige fasilitetene er stort sett gode. Verkstedet kan ha god kapasitet dersom bemanningen er på plass. I samtale med de ansatte var dette den største utfordringen sammen med tilgang på reservedeler.

Kaserner, befalsforlegninger og boligfelt. Nemnda fikk god anledning til å befare kasernene og en gjennomgang av befalsforlegningene og boligfeltet. Noen av kasernene var delvis oppusset og renovert. Der dette var gjort ble det fremvist en god standard som er tenkt gjennomført på alle kasernene. Oppgraderinger av de sanitære forholdene er et stort behov og må gis en høy prioritering. Oppussing av kasernerom med nødvendig utskifting av ventilasjon er påkrevd. Likeså oppholdsrom og TV stuer.

Nemnda merket seg særlig dårlige forhold på kaserne Halka. Her var inngangsdøren ødelagt og kunne ikke lukkes. Mellomdøren inn til selve kasernegangene var uten glass i, og gjennomtrekken var påtagelig. Nemnda er av den oppfatningen at denne type reparasjoner og vedlikehold må kunne gjøres fortløpende. Likeså var forholdene i fellesdusjen for menn på samme kaserne svært dårlige. Det var påvist skadedyr i rommet og de vernepliktige kviet seg for å dusje på grunn av forholdene. Også felles rom for vask og tørk av klær var underdimensjonert og kritikkverdig.

En videre gjennomgang av befalsforlegninger og boligfeltet understreket mangelen på vedlikehold og renovering av bygningsmassene.

Representanten fra Forsvarsbygg som fulgte med rundt, beskrev hvordan bygningsmassen gjennom år kun med et minimum av ressurser var holdt vedlike. Utfordringene og behovene er vel kjente og er meldt inn. Det som kreves nå er en gjennomføringsplan med nødvendige for å istandsette bygningsmassen raskt nok slik at dette bidrar til rekruttering og trivsel ved GP.

Sykestua ble også besøkt. En tidligere barnehage i boligfeltet er omgjort til sykestue. Ikke ideelt med tanke på ventilasjon og andre bygningsmessige forhold. Heller ikke plasseringen utenfor leirgjerdet er god med tanke på oppfølging av de vernepliktige og andre som trenger behandling. Personellet på sykestuen var svært entusiastiske og gjør en stor innsats for at sykestua skal fungere til tross for de mangler som ble påpekt. Nemnda fikk også møte legen ved GP. Den største utfordringen er at det er bare en lege ved avdelingen, og denne er tilstede kun halvparten av tiden.

Kjøkken og messebygget er et av de beste byggene på GP. Det har en god kapasitet til å produsere og bespise et betydelig antall mennesker i løpet av dagen. Kjøkkensjefen uttrykte stolthet over kjøkkenet og dets ansatte. Og var svært fornøyd med at kapasiteten etterhvert blir tatt i bruk igjen. Utfordringene er å ha nok antall ansatte til enhver tid, slik at kompetanse og kapasitet opprettholdes. Nemnda fikk spise flere måltider på messa, og likte maten og stemningen i messa svært godt.

Velferdsbygget fremstår også som et godt og viktig bygg, og brukes flittig av de vernepliktige og andre. Både kantinedelen, kinosalen og idrettshallen fremstår i god stand. Idrettsdelen kan virke noe liten med tanke på plass til treningsapparater m.m. Nemnda fikk opplyst at det arbeides med alternativer angående lokaler for styrketrening.

Møte med TVO

Ved alle befaringer søker nemnda å få møte med de tillitsvalgte soldatene. På GP fikk nemnda møte så godt som alle TVO´ere i et felles møte.

De tillitsvalgte uttrykker et godt samarbeide med ledelsen og avdelingene. De blir som regel tatt med på råd, og de opplever å bli hørt på de sakene som de tar opp.

Overfor nemnda påpekte de at det er svært mye som ikke er på plass i garnisonen. Ting tar tid, men de erfarer at det sakte blir bedre forhold.

Det mest kritiske er boforholdene på enkelte av kasernene. Dette synes de er altfor lite prioritert. De står sammen med ledelsen på GP i beskrivelsen av behovene, og forventer at Forsvarsbygg tar raskere tak i det som haster. Manglende tekniske løsninger som ventilasjon, internett, tilkobling og avløp for vaskemaskiner nevnes som noen av utfordringene

Det påpekes også utfordringer knyttet til innendørs treningsfasiliteter med svært liten plass for så mange. De er forøvrig fornøyd med utviklingen av velferdstilbudene som etterhvert blir bedre.

Noen av de tillitsvalgte var opptatt av mangel på befal i avdelingene. Det er en minstebemanning, noe som gjør avdelingene svært sårbare ved fravær grunnet sykdom og annet. Det ble også fremholdt en veldig lav bemanning av vaktsoldater som medførte betydelig vaktbelastning for de som er der.

Også mangel på en del utstyr og bekledning ble tatt opp. Særlig mangel på endel kroppsnært tøy, noe som gjorde det utfordrende i forhold til vask og vedlikehold.

Også de tillitsvalgte etterlyste en fast feltpresttjeneste i leiren. Nå deler de prest med 2bn i Indre Troms. Noe som ikke gir nødvendig oppfølging.

De tillitsvalgte var opptatt av å bygge gode kulturer for å ta godt vare på hverandre. Dette var et stort fokus blant de vernepliktige.

Orientering fra HV-17
Ombudsmannsnemnda fikk også til et møte med ledelsen i HV-17 som er plasser på GP. NK Stein Jaatun ftok seg tid midt i en stabsøvelse som pågikk for å møte nemnda for å orientere om HV-17.

Til daglig er staben ved HV-17 på 20 personer. Ved oppsetting økes dette til 80 personer. Det er stadig utfordrende å rekruttere til alle stillingene. Både i befalsstillinger og styrkestrukturen forøvrig. Et av tiltakene som nå gjøres er å etablere egen rekruttskole med ungdom fra Finnmark. Denne gjennomføres i 6 måneder, før de overføres til styrkestrukturen i HV-17. Effekten av dette blir spennende å følge.

Personelloppfølging i form av rekruttering og kompetansebygging gjennom egne skoler og kurs, eller i samarbeid med blant annet Hæren, er en vesentlig del av personellforvaltningen i HV. Slik nemnda forstår det, er det stadig mangel på personell i alle kategorier for at personellstrukturen i HV er oppfylt.

En annen viktig oppgave er å skaffe nok og riktig utstyr. Både enkeltmannsutstyr og felles utstyr. PBU (personlig bekledning og utstyr) blir presentert som OK av HV-17. Enda mangler det vesentlig utstyr i materielloppsettet. Det ble uttrykt forundring over hvorfor ikke HV-17 skulle utstyres med nye feltkjøretøy type Amarok.

Øvelser og trening foregår året rundt. Alle befal skal øves 7 dager, mens menige skal øves 5 dager hvert år. Innsatsstyrkene øves inntil 30 dager fordelt gjennom året. HV strukturen inngår i totalforsvarsstrukturen og har et bredt samarbeid og koordinering med politi, fylkesmannen, ulike kommuner og andre forsvarsgrener. Det er et stort planverk som skal ta høyde for alle eventualiteter.

Det ble uttrykt tilfredshet med reetableringen av Finnmark Landforsvar på GP. Nærheten til hverandre i samme garnison oppleves som en styrke for videre utvikling av samarbeid og forståelse for hverandres roller og ansvar.

Ombudsmannsnemnda sine oppsummeringer og anbefalinger

  • Ombudsmannsnemnda fikk en meget interessant og innholdsrik befaring over to dager ved Garnisonen i Porsanger. Svært spennende å få se hvordan GP skal gjenoppbygges og hvordan Finnmark Landforsvar skal reetableres.
  • Svært mye gjenstår for at denne reetableringen er fullendt. Både personellmessig, men også hva gjelder fornying av eiendom og bygningsmasse. Veldig mye er satt i gang og går parallelt med øving og trening av personellet. Det er krevende i seg selv.
  • Nemnda vil særlig peke på manglende bo fasiliteter for de vernepliktige. Her gjenstår det meget, og det må kunne forventes en raskere takt for å få dette til. Både de tillitsvalgte og ledelsen ved GP etterlyser fremdrift på dette fra Forsvarsbygg. Ombudsmannsnemnda vil anbefale at det gis et ekstra løft for at nødvendig bo – fasiliteter kommer raskt på plass ved GP.
  • På personellsiden er det også ved GP flere områder med en marginal bemanning i forhold til oppgavene som skal utøves. Dette er dessverre et bilde som Ombudsmannsnemnda over tid har erfart i mange avdelinger og garnisoner som besøkes. Dette er noe som vil bli tydeliggjort i kommende Dokument 5 til Stortinget.
  • Nemnda registrerer et felles ønske fra ledelsen og de vernepliktige om egen feltprest-hjemmel til GP.
  • HV-17 som også er etablert ved GP viser med sin presentasjon til nemnda hvilken viktig rolle de utgjør i forsvaret av den nordligste delen av landet. Det er verdt å merke seg også i HV er det mangel på personell som er den største utfordringen.
  • Nemnda vil særlig trekke frem tydelig ledelse, og god samhandling mellom ansatte og vernepliktige mannskaper. De vernepliktige er tydelig med sine synspunkter samtidig som de er løsningsorienterte. Ledelsen med sjefen i spissen er tydelig på hvilke verdier og holdninger som er gjeldende i garnisonen. Dette samtidig som det gjøres et betydelig prosjektarbeid som etterhvert skal over i en fremtidig operativ organisering.
  • Ombudsmannsnemnda vil takke for to meget flotte dager ved GP. Takk for fin mottagelse, samtaler, bevertning og masse informasjon. Vi ønsker ledelsen, ansatte og de til enhver tid tjenestegjørende vernepliktige lykke til! Vi ser frem til neste besøk.Oslo, 10. mars 2020 

Roald Linaker  
Ombudsmann for Forsvaret