Ombudsmannsnemndas befaring til Brigade Nord – Indre Troms

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET GJENNOMFØRTE BEFARING TIL BRIGADE NORD I DAGENE 30. – 31. AUGUST 2016. NEMNDA GJENNOMFØRTE FORUTEN MØTE OG SAMTALER MED LEDELSEN I BRIGADE NORD OG BEFARING TIL BATALJONER I SETERMOEN OG SKJOLD LEIR, OGSÅ SAMTALE MED GENERALINSPEKTØREN FOR HÆREN. DET VIL IKKE REFERERES FRA DENNE SAMTALEN.

 

BEFARINGSRAPPORT – 30.–31. august 2016: BRIGADE NORD – Heggelia, Målselv kommune
Etterretningsbataljonen – Setermoen, Bardu kommune
Artilleribataljonen – Setermoen, Bardu kommune
2. Bataljonen – Skjold, Målselv kommune
Ingeniørbataljonen – Skjold, Målselv kommune
Plassmajor OPSTØ – Skjold, Målselv kommune
         
Nemndas deltagere:

Roald Linaker, Ombudsmann
Bjørn Hernæs, nestleder av nemnda
Irene Lange Nordahl
Signe Øye
Sven Flo

Bjørn A Gahre, direktør Ombudsmannens kontor.


Møte med Sjef Brigade Nord

Nemnda fikk et godt og solid møte med Brigadesjef Brigader Berli. Brigadesjefen satte fokus på Brigade Nords (BrigN) sin status og oppdrag, samt utfordringer. ATV/BrigN, vara HVO, BFO og NTL var også representert i møtet.

BrigN har en historie som starter i Skottland under 2. Verdenskrig, og påfølgende oppdrag i Tyskland i perioden 1947 – 1953 (Tysklandsbrigaden). Siden 1953 har den vært etablert med hovedbase i Indre Troms.

BrigN sitt oppdrag er:

– Nasjonal beredskap. Være nasjonens primære styrke ved væpnet konflikt på norsk jord.
– Skape operativ evne gjennom utdanning, trening og øving av Brigadesystemet.
– Internasjonale operasjoner. BrigN er landets ledende styrkeprodusent til internasjonale operasjoner.

Status for BrigN kan oppsummeres slik:

– Totalt vel 4.500 ansatte og vernepliktige
– Avdelinger fordelt i Sør og Nord Norge
– 3 manøverbataljoner
– 7 støtte / samvirkeavdelinger
– Hoveddelen av soldater er basert på vernepliktige. Utdanning av vernepliktige i et samvirkesystem skaper høy operativ og fleksibel kapasitet, og er en styrkebrønn for rekruttering til faste stillinger, mobilisering og reservestyrker. Øvelser og samtrening med allierte profesjonelle avdelinger viser at norske vernepliktige styrker besitter et høyt kvalitetsnivå.
– BrigN besitter en høy kompetanse på taktiske fellesoperasjoner og leder og skaper interoperabilitet med allierte styrker gjennom felles øvelser i inn og utland. Høyt teknisk nivå på systemer for ildledning til fly, missiler og marine styrker. Planverket er et skarpt operativt planverk og er gjenkjennbart internasjonalt og alliansetilpasset. Arbeidsspråket er engelsk. Det er kun to NATO land som ikke har egne brigader.
– BrigN er et mobilt og hurtig samvirkesystem. Dette dokumenteres gjennom reaksjonsøvelser og mobiliseringsøvelser. Dette gjøre BrigN relevant, og bidrar til at en konflikt ikke blir for stor for Norge og for liten for NATO.
– BrigN yter en naturlig og nødvendig støtte til det sivile samfunnet. Herunder lederstøtte til ulike operasjoner, sanitetsstøtte, transportstøtte, ingeniørstøtte og militærpolitistøtte.
– Ledelsen i BrigN fremhever samarbeidet med TVO ordningen og de ansattes organisasjoner. Det er fokus på HMS arbeidet for å avdekke og forebygge uønskede hendelser. Det er høy svarprosent på medarbeiderundersøkelsene, og gode resultater på disse.
– BrigN har, i tillegg til fokus på sitt primære oppdrag, også særskilt fokus på innføringen av allmenn verneplikt, ny ordning for militær ansatte (Spesialistkorps)og ressurser for å løse sitt oppdrag.

Særskilte utfordringer for BrigN:

– Uten et samvirkesystem og en brigade lik BrigN, vil Forsvaret ha svært liten kapasitet til å holde en nasjonal beredskap lik dagens, og kapasitet for å skape operativ evne, produsere til internasjonale operasjoner, samt øve, trene og være relevant for alliert samhandling. For å løse sitt oppdrag, beskriver ledelsen at BrigN må gis nødvendige rammer og forutsetninger for dette oppdraget. Dette utdypes som flg:

  • Det trengs en betydelig oppgradering og fornyelse av materiell. Herunder oppgraderinger av dagens LEO stridsvogner, Kampluftvern, og nytt Artilleri. I tillegg til nødvendige ressurser til vedlikehold av eksisterende materiell. Nemnda blir fortalt at midler til øving og trening har måttet brukes til vedlikehold av gammelt og utslitt materiell. Bl.a for å ivareta sikkerhet for personellet. Det er en utfordring at alt av investering er satt på vent.
  • Egne og dedikerte helikopter som er nødvendig for å beholde brigadens hurtighet og mobilitet, samt taktisk kapasitet. I tillegg er egne helikopter svært viktig for evakuering ved hendelser, og trening av sanitetselementer.
  • Tilstrekkelig ressurser til øving og trening.

 

Innspill fra TVO og representanter for de ansatte:

 – Avdelingstillitsvalgt for soldatene fremhever samarbeidet med ledelsen i BrigN som svært godt. Og det er gledelig at implementeringen av allmenn verneplikt er godt i gang. Det gjøres mye godt arbeid i de ulike avdelingene med å få tatt ned den veggen som definerer hva kvinner og menn kan utføre. Enkelte avdelinger har større EBA utfordringer. Ikke minst hva gjelder sanitære forhold og kapasiteter. Det henvises til kaserne i Sbbn som huser 58 kvinner som skal dele 4 dusjer.
– Assisterende HVO viser til HR – omleggingen som gjennomføres. Svært korte prosesser for HR medarbeiderne i avdelingene, som ser ut til å være landet. Fokus på minimum en HMS medarbeider i hver leir. Viser til at det er 2 i Setermoen leir. Opplever at HMS arbeidet følges opp og at ledelsen tar tak i saker på et tidlig tidspunkt. Dog kritisk til stadig nye oppgaver med mindre ressurser. Det uttrykkes en bekymring over stadig flere oppgaver til linjelederne som krever mer tid ved PC- skjermen og mindre tid ute i aktivitet med soldater og mannskap. Dette kan skape sikkerhetsutfordringer.
– BFO er opptatt av at OR – ordningen (ny ordning for militær ansatte), gis nok ressurser for en vellykket implementering. Denne kulturendringen vil kreve tid. NTL på sin side viser til at de er jo en del av “spesialistene”, men at de ikke opplever å bli tatt med i disse prosessene.

Etterretningsbataljonen (Ebn) – Setermoen Leir

Nemnda møtte ledelsen i Ebn ved bataljonssjef, Oblt Kårsten. I tillegg var TVO, NOF, Verneombud og HMS rådgiver tilstede. Nemnda fikk en fin gjennomgang av det forholdsvis nye og imponerende bataljons -bygget. Bygget er moderne og innholdsrikt, og har høy sikkerhetsgradering. Organisatorisk tilhører avdelingen BrigN, og støtter brigaden under øvelse og trening. I tillegg ytes det støtte også til andre områder i Forsvaret. Dagens organisering har vært siden 2002, og avdelingen har lang og omfattende internasjonal erfaring. Personellet innehar høy kompetanse og de fleste er yrkes tilsatte. Det er omtrent 70 vernepliktige, herunder 14 jenter. Avdelingen kan ”boostes” opp i størrelse og kapasitet, med relativt små ressurser. Nemnda fikk i møtet en god presentasjon av avdelingens oppdrag og organisering. Herunder status og utfordringer.

Avdelingen er basert på høy teknologiske innretninger. Stadig utvikling av teknologi, gir tidvis materielle utfordringer. En annen påtagelig utfordring som avdelingen og de ansattes organisasjoner peker på, er summen av de stadige omorganiseringene som foretas. Særskilt når dette fører til mindre ressurser og flere oppgaver. Reduksjon i, og omlegging av HR ressurser kan brukes som eksempel; avdelingen bygger ned familiekoordinator funksjonen. Denne funksjonen har vært svært viktig for avdelingen, og bidratt til avdelingens stå – tid under operasjoner. Et annet moment som påpekes, er linjeledernes pålagte oppgaver. Dette fører så langt at sjefene blir knyttet i for stor grad til kontorene, og ikke har så mye tid ute i avdelingen.

Fra de ansatte og fra de vernepliktige ble det uttrykt stor tilfredshet med samarbeidet med ledelsen. Det er svært få saker som blir problematiske, og avdelingen er flinke til å ivareta sine medarbeidere.

Artilleribataljonen (Artbn) – Setermoen Leir

Nemnda møtte sjef for Artbn, Oblt Huse, som for øvrig er første kvinnelige sjef i den eldste underavdelingen i BrigN. I tillegg var det representanter for de ansatte og de vernepliktige tilstede.

Bataljonen ble etablert allerede i 1953, og bærer lange og tunge tradisjoner i Hæren. Artbn er lokalisert i Setermoen leir i Bardu, og i Rena leir i Åmot kommune i Østerdalen. Det er vel 300 vernepliktige og vel 200 ansatte i bataljonen. Bataljonen utdanner og leverer ildstøtte til landoperasjoner, så vel som til sjø og luft. Og inngår i den nasjonale beredskapen, og leverer stadig personell til internasjonale operasjoner. Bataljonen samvirker med de ulike kampbataljonene i BrigN.

Artbn preges av gammelt og slitt utstyr. Stadige utsettelser av investeringer i nytt artilleri og annet utstyr, gir tidvis utfordringer hva gjelder motivasjon og rekruttering. Det brukes forholdsvis mye penger og tid på vedlikehold. I tillegg er det dårlige garasjer, og forhold for vedlikehold for en stor del av materiellet. Kontrastene er svært store mellom de moderne flerbrukshallene, og de gamle nedslitte vedlikeholdshallene og garasjene, noen av de uten vann og varme. Som det uttrykkes av noe; ”halve bataljonen er på gata.” Det mangler den siste flerbrukshallen i Setermoen Leir, som benevnes som F-4. Nye Setermoen Leir ville vært så godt som ferdigstilt dersom denne ble realisert. Og ikke minst ville det gitt nødvendig bedre og tilfredsstillende arbeidsforhold for ansatte og vernepliktige.

Igjen uttrykkes det bekymring når det gjelder redusering av HR årsverk og økte oppgaver til linjelederne. Dette gir så langt mindre tid for sjefene til å være ute blant personellet. Noe som er sterkt beklagelig.

De vernepliktige og de ansatte fremholder god dialog med ledelsen, og deler de samme utfordringene som er beskrevet. Bataljonen besitter en god og unik spisskompetanse hva gjelder ildstøtte og ildledelse.

Setermoen leir har gjennom de siste to ti – årene gjennomgått en kraftig fornyelse hva gjelder EBA og tekniske installasjoner. En meget moderne og fremtidsrettet leir. Enda gjenstår det en del før leiren er komplett med tilfredsstillende kaserne for alle vernepliktige. Likeså nok kapasitet for garasjering og vedlikehold.

 2. bataljonen (2bn) – Skjold leir

Nemnda møtte sjef for 2bn, Oblt Dahl. I tillegg var det representanter for PeFo, BFO, TVO, HMS rådgiver og HVO tilstede. Avdelingen beskriver seg selv med Griffens egenskaper; Mot – kløkt – og handlekraft. En lett mobil infanteriavdeling og en stående operativ kampavdeling, en av de eldste bataljonene i BrigN. Utdanner, trener og øver i krevende terreng og under krevende vær og føreforhold. Dette gir robusthet, og dedikerte mannskaper. Og er en komplementær kapasitet til de to andre kampavdelingene i BrigN. Hoveddelen av mannskapene er vernepliktige.

Bataljonen fremstår med høy aktivitet og god kompetanse. Frustrasjonene og utfordringene beskrives først og fremst hva gjelder rapporteringssystemer som krever frister og skaper betydelig merarbeid. Ikke minst for linjelederne. Dette går på bekostning av andre oppgaver. Det oppleves ikke at antall dataskjermer og kontorfasiliteter er tilpasset de kravene som stilles til rapporteringene.

En gjennomgang i avdelingen viser stor forskjell på EBA fasilitetene. Kaserneforholdene for de vernepliktige, varierer meget. Fra de nyrenoverte og beste, til de svært slitte og utrangerte. Dette skaper en del misnøye.

Likeså er det mangelfull EBA for garasjering og vedlikehold av utstyr og kjøretøy. Mye preges av midlertidige løsninger, og ikke hensiktsmessige med tanke på beredskapen. Utstyr er pakket og lagret på ulike steder i leiren, og forsinker reaksjonstiden betydelig. Også kontorfasilitetene for avdelingens befal er trange og utilstrekkelige.

Nemnda fikk også et godt innblikk i de utfordringene som går på manglende vedlikehold og fornyelse av lette terrengkjøretøy (snøskutere og ATV kjøretøy) Vedlikehold er svært dyrt, og tar tid. Flere hevder at hyppigere fornyelse av kjøretøyene måtte være lønnsomt. Slik det er nå, utfordrer situasjonen både sikkerheten og beredskapen.

Hovedverneombudet pekte på et viktig arbeid med å bevisstgjøre personellet ifht rapportering av uønskede hendelser. Det ble også uttrykt bekymring over færre menneskelige ressurser ifht sikkerhetsvurderinger og risiko.

Representanten for de vernepliktige beskrev bataljonens miljø som svært godt. Stor grad av tilhørighet og god kvalitet på tjenesten. Også tilpasningen av allmenn verneplikt går greit. Dette til tross for en del manglende kaserneforhold.

Ingeniørbataljonen (Ingbn) – Skjold leir

Nemnda møte sjef for Ingbn, Oblt Loso. I tilegg møtte NK, vara HVO, HMS medarbeider, representanter fra PeFo, BFO og TVO ordningen. 

Ingbn er en stor og materielltung avdeling. Om lag 650 mennesker – herav 290 årsverk som er tilsatt, utgjør avdelingen. Ingbn har, i tillegg til hovedbasen i Skjold leir, også personell i Rena leir Østerdalen.

I orienteringen til nemnda fremheves det god trivsel blant personellet. Det er god bemanning og oppfyllingsgrad i stillingene. Stadig nye oppgaver medfører økt arbeidsbelastning, og mulige brudd på AML. Medarbeiderundersøkelsene viser gode utviklingstrekk, god deltagelse og en opplevelse av åpenhet på de ulike spørsmålsstillingene. HMS arbeidet vektlegges, og siste fremlagte vernerapport viser et grundig og omfattende vernearbeid. Rapporten konkluderer med et godt arbeidsmiljø i Ingbn, samtidig som utfordringene er tilstede. Både når det gjelder arbeidsbelastning, utrustning og bygningsmassen. Nemnda opplever at samarbeidet mellom vernearbeidet og ledelsen er god.

Også i Ingbn oppleves omstillingen inne HR sektoren i Forsvaret som utfordrende. Linjelederne og sjefen bindes i alt for stor grad til systemer med krav om rapportering istedenfor å være ute i avdelingen. Bekymring om at dette kan påvirke viktig sikkerhetsarbeid i utdanning og trening.

Avdelingen besitter mye materiell, både nytt og gammelt. Nedetid på noe av materiellet skaper stadig utfordringer for tjenesten. Også i denne avdelingen er det underdimensjonert garasjekapasitet. Det er ikke plass til nye og større kjøretøyer. Tekniske standarder på hallene er ikke gode. Svært kalde og mye av utstyret må lagres utendørs. Det forventes at planlagt nye flerbrukshall (F2) vil løse mye av disse utfordringene.

Representant for de vernepliktige fremhever god trivsel blant soldatene. Og et godt samarbeid med ledelsen og befalet. Det er fortsatt ikke gode nok sanitære forhold for jentene på kasernene. Noen mangler når det gjelder PBU. Velferdstjenesten fremheves som god, likeså tilbudet fra Fokus. Svært viktig for de vernepliktige på Skjold, da det er et stykke vei til sivile fasiliteter. Bekymring for at disse tjenesten forringes gjennom HR transformasjon. Flere vernepliktige ønsker seg videre i tjenesten, og det er god søknad til grenaderstillingene.

Skjold leir oppleves som en meget god og kompakt leir, med gode øvings og treningsfasiliteter i nærområder. Leiren er dog gammel og forskjellen på ny og renovert bygningsmasse og det som er gammelt er påtagelige. Det er et sterkt ønske om å få realisert gjeldende fornyelsesplan for leiren.

Plassmajor – Skjold leir

Nemnda avsluttet sin befaring med en orientering fra Plassmajoren i Skjold leir, Kristian Ouren. I tillegg deltok representant fra NOF, PeFo og TVO på denne orienteringen.

I tillegg til 2.bn og Ingbn, holder også FSAN (sykestue), FLO Forsyning, Fokus og Forsvarsbygg til i Skjold leir og garnison. Leiren er av historisk karakter og er vernet av Riksantikvaren. Den fremstår som en kompakt og fornuftig leir, med nærhet og tilgang på øvings og treningsfelt. Styrkene er i gangavstand til et av landets beste øvingsfelt. (Mauken – Blåtind skyte og øvingsfelt) Dette gir unike forhold for virksomheten. Plassmajoren fremhever en god samarbeidskultur på Skjold, og en viktig og nødvendig god relasjon til sivilsamfunnet. Vel 1200 mennesker har sitt arbeide og tjeneste i garnisonen. Og alt handler om å legge til rette for operativ virksomhet for å løse BrigN sitt oppdrag i fred – krise og krig

Det gjenstår en god del før gjeldende fornyelsesplan for leiren er realisert. Ressurstilgangen og Forsvarets prioriteringer gjør at dette vil ta tid. Dette gjelder ny flerbrukshall for garasjering og vedlikehold og undervisning i sikre og tidsriktige lokaler. Det gjelder renovering og fornyelser av kaserner til mannskaper, samt en del kontorfasiliteter. Realisering av planene vil ytterligere styrke tilretteleggingen for operativ virksomhet.

Også dette møtet uttrykte bekymring knyttet til HR transformasjonen. Herunder mulig reduksjon i årsverk knyttet til velferdskontoret. Velferden på Skjold er svært viktig for trivsel og motivasjon, både for vernepliktige, ansatte og familiene. Viktig er også gode trenings – og idrettsfasiliteter for ansatte og vernepliktige. Skjold leir fremviser gode forhold for fysisk trening og utvikler dette stadig.

Oppsummering og Ombudsmannsnemndas vurderinger

  1. Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret fikk en svært god mottagelse i BrigN. Og meget gode presentasjoner og innblikk i status og utfordringer hva gjelder BrigN sitt oppdrag og hensikt, samt kunnskap og forhold i de bataljonene som er nevnt i denne rapporten.
  2. Nemnda opplever igjen at de ansatte, både befal og de vernepliktige besitter god kompetanse og er svært målrettede i sine virksomheter. Det er gjennomgående svært god ledelse, og ikke minst godt samarbeide og god dialog mellom ledelsen, de ansatte og de vernepliktige.
  3. Nemndas befaring til avdelingene i Setermoen og Skjold leir, viser to kompakte og godt fungerende militære leirer som har det til felles at de store klasserommene (Skyte – og øvingsfeltene; henholdsvis Setermoen og Mauken – Blåtind)  er svært viktige ressurser for BrigN sine avdelinger. Likeså samspillet med de sivile samfunnene.
  4. Nemnda registrerer at begge leirene, til tross for betydelig fornyelse og renovering over tid, enda mangler en god del  EBA for å betegnes som ferdigstilt Mangel på flerbrukshaller for garasjering og vedlikehold, er gjennomgående for hele Brigaden. Likeså er det, til tross for betydelig fornyelse og innsats for bedring av bo – og kaserneforholdene for de vernepliktige, flere kasernebygg både i Setermoen leir og Skjold leir som trenger fornyelse og oppgradering. Ikke minst med tanke på innføring av allmenn verneplikt.
  5. Sjef for BrigN, uttrykte stor bekymring for manglende oppgradering og fornyelse av viktig og nødvendig materiell for at bataljonene og brigadens samvirkesystemer skal fungere best mulig. Fornyelse av LEO stridsvogner, kampluftvern og nytt artilleri trekkes frem som store og tunge anskaffelser. På det tidspunktet nemnda møtte BrigN, var alt av investeringer satt på vent som en del av arbeidet med LTP.  Også en forutsigbarhet når det gjelder dedikert og nødvendig helikopterkapasitet er nødvendig for å beholde og utvikle brigadens hurtighet og mobilitet. Alt dette, samt nødvendige ressurser til øving og trening, nasjonalt og internasjonalt, må gis for at BrigN skal kunne løse sitt oppdrag for fremtiden.
  6. Et gjennomgående tema i alle samtaler og møter, er bekymringer knyttet til HR – transformasjonen i Forsvaret svært fremtredende. Reduksjon av HR ressurser i avdelingene og i leirfunksjoner, fører til flere oppdrag til linjelederne. Økt mengde med registreringer fører til mer tid på kontoret fremfor å være ute med avdelingene i trening og utdanning. Ombudsmannsnemnda registrerer også disse bekymringer flere plasser i Forsvaret, og vil følge dette opp.
  7. Hovedtyngden av mannskapene i bataljonene, er vernepliktige. Nemnda er imponert over holdningene og kompetansen til de vernepliktige. Til tross for utfordringer når det gjelder tilpasninger på kaserner og personlig utstyr, er innføringen av allmenn verneplikt for begge kjønn godt i gang. Også i Hærens største operative avdeling.


Oslo,  30. november 2016

Roald Linaker 
Ombudsmann for Forsvaret