Ombudsmannsnemndas befaring til Andøya Flystasjon – 133 Luftving

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET GJENNOMFØRTE BEFARING TIL ANDØYA FLYSTASJON OG 133 LUFTVING 5. SEPTEMBER 2017. NEMNDA BLE VEL TATT I MOT AV SJEF 133LV, OBERST INGVILD JANSRUD. I TILLEGG TIL MØTER MED LEDELSEN, REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE OG VERNEPLIKTIGE, FIKK NEMNDA EN OMVISNING PÅ BASEN.

Nemndas deltagere:

Roald Linaker, Ombudsmann
Bjørn Hernæs, nestleder av nemnda
Signe Øye
Irene Lange Nordahl
Åse Marie Wisløff Nilsen
Per Egil Evensen
Kari Lise Holmberg, varamedlem

Bjørn A. Gahre, direktør Ombudsmannens kontor

Forfall:
Sven Flo

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte befaring til Andøya Flystasjon og 133 Luftving 5. september 2017. Nemnda ble vel tatt i mot av sjef 133LV, Oberst Ingvild Jansrud. I tillegg til møter med ledelsen, representanter for de ansatte og vernepliktige, fikk nemnda en omvisning på basen.

Nemnda besøkte også Andøya Space Senter. Her ble vi orientert om senterets virksomhet og muligheter av direktør Odd Roger Enoksen. Det gis ikke referat fra dette møtet.

Når Ombudsmannsnemnda reiser på befaringer, er det for å få kunnskap og informasjon om oppdrag, status og utfordringer ved avdelingene som besøkes. Befaringen og besøket til Andøya Flystasjon skjer etter at Stortinget har besluttet å flytte virksomheten til Evenes. Det er vel kjent at dette vedtaket skaper stort engasjement blant ansatte og lokal befolkning.. Det er selvsagt naturlig at situasjonen for de ansatte i en slik omfattende omstilling, blir et tema. Nemnda er særlig opptatt av hvordan flystasjonen møter denne type utfordring, samt hvordan personellet blir ivaretatt.

Andøya flystasjon og 133LV er det våkne øye i nord. Siden 1950 tallet har det vært stor militær aktivitet på Andøya, og særskilt har Andøya flystasjon og 133LV levert viktige og nødvendige tjenester til Forsvaret og allierte i alle disse årene. Gjennom overvåking, suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse, militær tilstedeværelse og støtte til det sivile samfunn, inngår luftvingen i FOHs daglige operasjoner hele året. MPA operasjonene (bruk av Orion fly), gir en fleksibel, hurtig og daglig tilstedeværelse i et område 7 ganger større enn fastlands – Norge. MPA kapasiteten inngår i ressursovervåking til havs. I samarbeid med Kystvakta, avdekkes det ulovligheter innenfor fiskeriene. I tillegg til militære aktiviteter, bidrar 133LV også til søk – og redningskapasitet som dekker hele Norges ansvarsområde.

Andøya flystasjon og 133LV drifter flyplassen, både til militær og sivilt bruk. Rullebanene, baseområdene og alt av nødvendig areal er omfattende og betydelig stort. Til tross for plasseringen av flyplassen relativt nær sivil bosetting, har nemnda et inntrykk av at dette ikke beskrives som problematisk. Luftvingen har også driftsansvar for flyplassen på Jan Mayen.

For å levere en fullverdig MPA kapasitet med hovedfokus på operative tokt, trengs det omfattende øving, trening, utdanning og opplæring. 133LV besitter, i tillegg til den operative kompetansen, en omfattende teknisk kompetanse for vedlikehold av fly og tilhørende nødvendig teknisk utstyr. En stor andel av det tekniske personellet er over tid rekruttert lokalt og regionalt

Omlag 220 årsverk, og omlag 60 vernepliktige mannskaper utgjør 133LV. I tillegg kommer omlag 90 – 100 årsverk fra andre avdelinger som har virksomhet ved flystasjonen.

Gjennom omvisningen på flystasjonen, fikk nemnda et solid inntrykk av det betydelige arealet som er knyttet til stasjonen. Det er i tillegg et stort EBA volum. Herunder hangarer, verksteder, forlegning og et betydelig antall flyshelter. Flystasjonen har selvsagt egen brann – og redningsstasjon. Denne er under nødvendig oppgradering.

Økende antall oppdrag og behov for MPA kapasiteter, krever mer personell og behov for reservedeler. Ledelsen uttrykker utfordringer med å løse flere oppdrag uten nok personelltilgang og tilgang på reservedeler og utstyr. Personellet er svært fokusert på leveransene som skal gjøres. Når bemanningssituasjonene reduseres, gir dette et økt press på de ansatte. Det tar lang tid å få på plass kvalifisert personell, og det er utfordrende at de som skal tilsettes får et langt kortere tilsettingsperspektiv enn tidligere. Normal stå -tid oppgis nå til å være til fylte 35 år, ikke fylte 60 år som tidligere. Dette oppfattes til å være liten utnyttelse av en omfattende utdanning.

Særskilte utfordringer for Andøya flystasjon 

I samtalene med ledelsen ble det pekt på de utfordringene vedtaket om nedleggelse og flytting av MPA basen. Samtidig som det skal driftes og bygge ut kapasiteten for flere oppdrag, skal avdelingen planlegge flytting og avvikling over tid. Dette oppleves som krevende, og det tar tid og ressurser for å få til en tilfredsstillende organisering av dette. Nemda merker seg at det er tilført noen omstillingsressurser til avdelingen.

Det trengs mer personell. Samtidig er det mange som slutter med begrunnelse i vedtaket om flytting og nedleggelser. Av dagens 46 utsjekkede teknikere, er det 30 som har lokal forankring og etablert seg med egne boliger på Andenes. Flere av disse er aktive jobbsøkere, og er attraktiv for andre miljø i området. Blant annet for Andøya Space Senter.

For ledelsen er det viktig å kunne skape forutsigbarhet for personellet i den omstillingen som nå foregår. Hvordan ivareta personellet på en best måte? Hvilke virkemidler kan stilles til rådighet, både for å beholde og rekruttere til stillinger nå og i fremtiden? Flystasjonen er avhengig av stabil kompetanse og forutsigbarhet for å løse sine oppdrag. Nemnda opplever at dette kan være utfordrende for avdelingen på alle nivå. Det å skulle utvikle og levere på den ene siden, og på den annen side planlegge for flytting og avvikling.

Møte med og representanter for de ansatte

Ombudsmannsnemnda avviklet eget møte med representanter fra Pefo, Akademikerne, NTL, NOF, KOL, FF. I tillegg var også HVO tilstede på møtet.

Nemnda fikk sterke tilbakemeldinger fra de ansatte som uttrykte frustrasjon og selvsagt stor skuffelse over at stasjonen er vedtatt nedlagt og flyttet. Medlemmene av nemnda har ingen vanskeligheter med å forstå de ansattes reaksjoner, da dette gjelder arbeidsplasser og et arbeidsmiljø som nå påvirkes og berøres. Stortinget har fattet sitt vedtak, og for nemnda er det riktig å forholde seg til dette. For nemnda er det viktig å få tak i hvordan denne omstillingen blir håndtert og forstått, fra de ansattes perspektiv. 

Fravær av forutsigbarhet og spørsmål om hva skjer fremover var et gjennomgående tema fra de ansattes representanter. Også at avdelingen enda ikke er definert som omstillingsprosess, men i hodene er omstillingen allerede begynt, gjør at det skapes usikkerhet for den enkelte. Hvilke rettigheter finnes, hva skjer med de enkelte stillingene ved flytting, opplevelse av manglende informasjon, mangel på lokale virkemidler var noen uttrykk som ble gitt.

Det ble også uttrykt bekymring at såpass mange allerede hadde sluttet, og at flere vurderte dette. Dette merkes på arbeidsmiljøet ved at kritisk kompetanse blir borte. Det tar tid og det er krevende å erstatte denne kompetansen. Det blir hevdet at det utdannes for lite teknikere til Luftforsvaret, og at det er mer utfordrende med kortere tjenestetid. Likeså at stadig flere søker seg vekk etter endt plikttjeneste.

Samtidig med sterke uttrykk om nåværende situasjon, ble det også pekt på viktigheten av å skape trygghet i utryggheten. Både på kort og lang sikt. Samarbeidet med lokal ledelse ble trukket frem som godt. Det er viktig for de ansatte at det rigges en omstillingsorganisasjon som kan bidra til større grad av forutsigbarhet, og bedre informasjonsflyt. Likeså er det viktig for de ansatte at det blir tatt på alvor at avdelingen tappes for kompetanse gjennom økt avgang. Herunder at det i tillegg til omstillingen på Andøya, også er utfordrende for flere miljø i Forsvaret hva gjelder utdanning og rekruttering av teknisk kompetanse.

Møte med soldattillitsvalgte (TVO)

Ombudsmannsnemnda fikk møte to representanter for de vernepliktige. Det ca 60 vernepliktige soldater på Andøya flystasjon. Herav 10 jenter på besøkstidspunktet. Det generelle inntrykket som de tillitsvalgte gav, var svært positivt. Det ble trukket frem god kontakt med ledelsen og de militære foresatte. Det er et godt miljø blant de vernepliktige. Gode kaserneforhold. Også forpleiningen ble trukket frem som veldig bra.

Området de vernepliktige benytter til kaserne, idrett og velferd er svært kompakt og hensiktsmessig. Det ble klaget på litt lite velferdstjeneste. Samtidig er det satt i gang et prosjekt ”ny velferd”, som blant annet består i å oppgradere og pusse opp lokalene som brukes til velferd.

Oppsummering og Ombudsmannsnemndas vurderinger

  • Ombudsmannsnemnda for Forsvaret fikk et godt møte med en avdeling i Forsvaret som besitter en viktig spisskompetanse i Forsvaret. Gjennom tiden er det utviklet en oppegående MPA kapasitet som levere tjeneste gjennom operasjoner året rundt. Både til militæret, og samfunnet forøvrig. Stasjonen uttrykker stolthet, og har over tid bygd opp en base med stor og god infrastruktur og er svært godt integrert med lokalsamfunnet på Andøya.
  • Nemnda fikk et meget godt innblikk i mangfoldet av oppdrag og ansvar som avdelingen er gitt. For å løse disse, trengs det forutsigbare rammer. Ikke minst på personell og reservedeler. Både fra ledelsen og de ansatte ble dette trukket frem som hovedutfordringene. Særlig utfordrende er dette blitt etter vedtaket om nedleggelse. Samtidig som oppdragene og leveransen skal økes, skal det planlegges med nedleggelse og flytting.
  • Vedtaket om nedleggelse og flytting av avdelingen, skaper stort engasjement. Ikke minst fra de ansatte. Mange uttrykker sterke følelser, og gir uttrykk for stor skuffelse. Usikkerhet om fremtiden kan forstås, og nemnda mener det er viktig at avdelingen og ledelsen i Forsvaret, sammen med de ansattes organisasjoner, bidrar til å skape mest mulig trygghet og forutsigbarhet for personellet. Dette vil være et viktig bidrag for både å gi gode rammer for den daglige driften, samt planlegge og forberede for flytting og nedleggelse.
  • Nemnda erfarer at det er godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte, og ledelsen og de vernepliktige. Dette er bra med tanke på de utfordringene flystasjonen står overfor.
  • Ombudsmannsnemnda vil takke for god mottagelse og god og nyttig informasjon og kunnskap om Andøya Flystasjon og 133LV.

 

Oslo, 20. november 2017

Roald Linaker
Ombudsmann for Forsvaret