Ombudsmannsnemndas befaring på Ramsund Orlogstasjon, Tjeldsund kommune

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET GJENNOMFØRTE BEFARING TIL RAMSUND ORLOGSSTASJON (ROS), TJELDSUND KOMMUNE I NORDLAND, 6. SEPTEMBER 2017. VERTSKAP FOR BEFARINGEN VAR KK FURU, SJEF ROS. I TILLEGG TIL SJEFEN OG LEDELSEN VED BASEN, HADDE NEMNDA OGSÅ EGNE MØTER MED TILLITSVALGTE FOR ANSATTE OG VERNEPLIKTIGE, SAMT REPRESENTANTER FRA VERNEORGANISASJONEN. NEMNDA FIKK OGSÅ EN GOD OMVISNING PÅ STASJONEN.

Nemndas deltakere:

Roald Linaker, Ombudsmann
Bjørn Hernæs, nestleder nemnda
Signe Øye
Åse Marie Wisløff Nilsen
Per Egil Evensen
Kari Lise Holmberg, varamedlem

Bjørn A. Gahre, direktør Ombudsmannens konto

Forfall:
Sven Flo
Irene Lange Nordahl

Ramsund orlogsstasjon (ROS) er forsyningsbasen til Sjøforsvaret i Nord-Norge, og eneste komplette sjøforsvarsbase i nord. Ramsund ligger i Tjeldsund kommune i Nordland, 15 minutter med bil fra Harstad/Narvik flyplass.

ROS planlegger og leder driften av basen, i fred, krise og krig. Basen har både forsyningstjenester og vedlikeholdsverksted for alt av Marinens fartøy. Sjef ROS har Lokal koordinerende myndighet, og har i tillegg til Ramsund, også ansvar for Trondenes leir i Harstad, og Evenes Flystasjon. En rekke avdelinger og miljø er tilstede i disse leirene, blant annet FLO, FMA, MJK / MDK, FB, KJK, FSAN, CYBER, FPVS, FMKN. I tillegg er det flere skyte og øvingsfelt som driftes av ROS. Stasjonen er også vertskap for nasjonale og allierte styrker i perioder. Et betydelig antall øvingsdøgn produseres med utgangspunkt ved ROS.

Kontrollspennet i type oppdrag og geografisk spredning, krever god strategisk ledelse, og nødvendig kompetanse innenfor ulike områder. Vakt og sikring av de ulike områdene, samt adgangskontroll er selvsagt nødvendig. I all hovedsak utføres dette av vernepliktig mannskap.

ROS leverer forpleining på to steder, samt innkvartering og overnatting for alt av mannskap. Både for fast personell og besøkende. En omfattende havne – og transporttjeneste, en vel utviklet miljøstasjon, brannstasjon, velferd, idrett og sosialtjenester, er tjenester som krever store ressurser og personell. ROS produserer og leverer omfattende tjenester hver dag, hele året.

ROS utgjør en viktig trenings – og beredskapsbase. Beliggenheten og utformingen av basen er svært god, og sikker. Det finnes ca 1000 meter kai, hvorav 600 meter er definert som dypvannskai. Dette er ikke optimalt med tanke på å kunne tilfredsstille dagens og fremtidens fartøyklasser. Dette må utbedres og tilpasses. I tillegg finnes det egen ammunisjonskai og eget tankanlegg i området.

Fasilitetene for de vernepliktige mannskaper er for det meste bra. Kasernene har mangelfull kapasitet hva gjelder bad og toaletter for jentene. I tillegg er lokalene for velferd og sosiale aktiviteter noe trange. Velferdslokalene i Trondenes leir er bedre. Det mest kritiske hva gjelder forholden for de vernepliktige, er et dårlig hvile – og oppholdsrom knyttet til hovedvakten. Dette fremstod svært nedslitt og av mangelfull standard.

Det er ca 200 vernepliktige ved ROS gjennom året. De fleste inngår i en turnus. Ledelsen ved ROS berømmer de vernepliktige for den tjenesten som gjøres. Samarbeidet mellom ledelsen og de tillitsvalgte fungerer godt. Tidvis er det utfordrende å få gjennomført nok grønn tjeneste for basesoldatene. Avdelingen ser på en omlegging av dette, slik at dette blir tilfredsstillende.

Mindre ressurser til velferd og voksenopplæring ble påpekt. Tilbudene reduseres over hele linjen, også ved ROS. Dette er dårlig og bekymringsfullt, og er en gjennomgående tendens i hele Forsvaret slik Ombudsmannsnemnda erfarer.

Aktivitetene øker ved avdelingen, samtidig som pålagte oppgaver ikke generer flere ressurser. Antall ÅV reduseres, og arbeidsbelastningen øker. Både for de vernepliktige og de ansatte, gir dette stadige utfordringer. ROS har potensialer til å øke aktivitetene. Men da må det følge med nødvendige ressurser. F.eks ble det opplyst at antall befal knyttet til hvor mange vernepliktige soldater som er ved ROS, er dette langt færre enn sammenlignet med Haakonsvern Orlogsstasjon. Hvorfor er det slik?

Møte med TVO og representanter for de ansatte

Representantene for de vernepliktige uttrykte god dialog med ledelsen. Det var alltid OK og trygt å reise spørsmål, uansett innhold. Det ble også uttrykt god trivsel blant de vernepliktige, og at de følte seg godt integrert ved basen.

Av kritiske merknader, så ble det påpekt mangelfull grønn tjeneste. Dette var utfordrende å få til. Dette er tatt opp med ledelsen gjentagende ganger. Selv om det er blitt lovet endring og forbedring, så skjer det lite.

Det ble også kritisert mangelfull velferdstjeneste. Stadig redusert velferdsbudsjett fører til mindre aktivitet og dårligere tilbud. Likeså redusering i mulighetene for voksenopplæring, herunder yrkesveiledning. Soldatene opplever at dette blir nedprioritert av ledelsen i Forsvaret.

Nemnda møtte også representanter for de ansatte. Her var NTL, PEFO, BFO og NOF representert. I tillegg var representanter for verneorganisasjonen tilstede, herunder også fra FLO, FMA og MJK.

Alle fremholdt ROS som et flott sted å arbeide på og ved. Det er stor aktivitet, og svært høy kompetanse på de ulike verkstedene, og innenfor de ulike fagmiljøene. Avdelingene som betjenes av ROS skryter av den støtten ROS gir dem. Og at det er gode samarbeidsforhold. Alle er opptatt av å levere, og utviser stolthet av arbeidet. ROS lever tett på et sivilt samfunn (Ramsund), og det er et historisk godt samarbeid mellom det sivile og det militære. Det ble også fremholdt at det drives et omfattende vernearbeid gjennom AMU, og at det over tid er ført avvik i samarbeid med bl.a FB. Ledelsen har et stort fokus på arbeidsmiljøet, herunder også de ytre miljøfaktorene som forurensing og utslipp.

Felles utfordringer som var gjennomgående kan listes slik:

  • De ansatte opplever stadig økte arbeidsoppgaver med mindre ressurser. Dette fører tidvis til et stort arbeidspress, og kan være et økende problem. Det blir ofte kortsiktige løsninger og midlertidige resultat. Over tid er ikke dette godt nok.
  • De ansatte påføres stadig flere administrative oppgaver. Dette tar oppmerksomhet og tid vekk fra de egentlige oppgavene som skal gjøres. Dette som et resultat av at støttefunksjoner er fjernet og sentralisert.
  • Til dels mangelfull EBA, særskilt på en del av verkstedene og vedlikehold. Herunder også hvile og oppholdsrommene for vaktsoldatene. Mangelfull ventilasjon påpekes. Problemer med radonlufting. Det ble også påpekt en del gammelt og mangelfullt utstyr.
  • Det ble hevdet at renholdet er blitt dårligere etter at denne tjenesten ble privatisert. Likeså blir det påpekt utfordringene med sikkerhetsgodkjenning for de som vasker. Det uttrykkes bekymring for ytterligere privatisering av tjenester, herunder kjøkken og verkstedtjenestene. De ansatte er urolige for dette.

Oppsummering og Ombudsmannsnemndas vurderinger

  • Ombudsmannsnemda ble svært godt tatt i mot på ROS. Både ledelsen, og representanter for de ansatte og vernepliktige, gav mye god informasjon og kunnskap. Nemnda erfarer at arbeidsmiljøet og samarbeidet ved ROS er godt. Basen er omfattende, og har et stort ansvarsområde, både i type tjeneste og et stort geografisk område.
  • Nemnda erfarer at også ved ROS, er det mangelfull EBA. Mye er selvsagt bra og fungerer etter hensikt. Mangelfull ventilasjon, dårlige lokaler for vaktsoldater til hvile og opphold, trange velferdslokaler, mangelfull bad og toalettkapasitet for kvinnelige vernepliktige soldater. Noe må, og kan løses lokalt, blant annet lokaler til vaktsoldatene.
  • Et gjennomgående trekk var stadig økning av arbeidsoppgaver og oppdrag, uten at det fulgte nok ressurser med. Både ledelsen og de ansatte delte disse erfaringene. Nemnda er bekymret for at dette over tid gir unødvendig slitasje for de ansatte og en dårligere leveranse fra avdelingen. Nemnda merket seg at det er relativt få avdelings befal versus antall soldater.
  • De vernepliktige uttrykte bekymring for reduksjon i velferdstilbudet. Dette sammen med reduksjon i voksenopplæringstilbudene, reduserer trivselen og muligheten til utenomtjenestelige tilbud for de vernepliktige. Likeså klaget de vernepliktige på mangelfull grønn tjeneste. Dette ble også bekreftet som en utfordring fra ledelsen. Ombudsmannsnemnda deler disse bekymringene, og vil følge opp dette.
  • ROS er en svært viktig base for trening og beredskap. Basens beliggenhet gjør den svært egnet for mange avdelinger og miljøer i Forsvaret. Fortsatt er det potensialer til å videreutvikle basen, blant annet med enda bedre kai kapasitet.


Ombudsmannsnemnda takker ROS for en svært interessant dag på basen, og ønsker alle, ansatte og vernepliktige lykke til videre.

Oslo, 7. februar 2018

Roald Linaker
Ombudsmann for Forsvaret