Ombudsmannsnemndas befaring på Joint Warfare Center – Jåtta, Stavanger

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET GJENNOMFØRTE, I FORBINDELSE MED DELTAGELSE PÅ TVO SITT LANDSMØTE I STAVANGER, BESØK OG EN KORT BEFARING TIL JOINT WARFARE CENTER, JÅTTA VED STAVANGER 1. JUNI 2016

BEFARINGSRAPPORT – 1. juni 2016: Joint Warfare Center – Jåtta, Stavanger kommune  

Nemndas deltagere:

Roald Linaker, Ombudsmann
Bjørn Hernæs, nestleder av nemnda
Signe Øye
Sven Flo
Per Egil Evensen
Åse Marie Wisløff Nilsen

Bjørn A Gahre, direktør Ombudsmannens kontor.

 

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte, i forbindelse med deltagelse på TVO sitt landsmøte i Stavanger, besøk og en kort befaring til Joint Warfare Center, Jåtta ved Stavanger 1. Juni 2016.

Møte med Joint Warfare Center -JWC

Nemnda fikk en meget god mottagelse ved JWC. Etter en kort hilsen og velkomst ved US stabssjef Brig Gen Watkins og norsk sjef Oberst Østbø, ble nemnda orientert om historikk, utvikling, status, oppdrag og utfordringer ved JWC, med særskilt blikk på norsk personell og roller. Nemnda fikk også en presentasjon av NSCT –som tilhører NATO´S sambands og IKT avdeling. Nemnda møtte også representanter for de ansattes organisasjoner – herunder Akademikerne, BFO, PEFO og NOF.

JWC sitt oppdrag, status og utfordringer

JWC driver felles operativ kollektiv trening og øvelser innenfor NATO´s rammer og ambisjoner. Gjennom en kompleks og unik øvelsesdesign, med relevante kapasiteter og størrelser med støttefunksjoner, planlegges og gjennomføres felles operative øvelser i stor skala. Slik senteret er bygd og organisert, kan inntil 1500 personer delta i gjennomføringene. Dette gir en unik og viktig kunnskap.

JWC er et av tre trenings og øvingssentre i NATO. JWC ble etablert i 2003. Senteret er representert med om lag halvparten av NATO landene, og har et definitiv multinasjonalt miljø. Dette gir en spennende og givende tjeneste, og nordmenn bekler en rekke sentrale stillinger. Norsk personell står som regel noe lengre i tjenesten enn sine utenlandske kolleger. Søknad om forlengelse er som regel hovedregel. Det er et høyt aktivitetsnivå, med betydelig reisevirksomhet. Av totalt ca 250 ansatte utgjør den norske andelen vel tjue ansatte. I tillegg kommer ansatte ved NSCT.

Den nasjonale strukturen ledes av SNR, som også utøver nasjonal disiplinærmyndighet. JWC har ikke egne vernepliktige soldater. Vernepliktig personell som støtter Jåtta, tilhører KNM HH fra Madla som også utøver vertsnasjonsstøtten (vakthold, transport, vedlikehold og forlegning). Det uttrykkes stor tilfredshet med KNM HH sin støtte.

Det er også et nært samarbeide med FOH i Bodø. Det ble også trukket frem samarbeidet med Universitetet i Stavanger og arbeidet med sikkerhetskonferansen, og de mulighetene for møter og konferanser som anlegget på Jåtta gir.

Norsk personell på norske vilkår hva gjelder AML og vilkår, er ikke alltid tilpasset NATO aktiviteter. Hvilke arbeidstider gjelder, hvordan kompensere for arbeidstid i utlandet, overtid, arbeidsplaner osv. Den norske kontingenten forsøker å følge AML og tariffavtaler så langt det lar seg gjøre. Når det gjelder rekruttering til norske stillinger, er den tidvis kritisk. Særskilt innenfor IKT stillinger hvor søkergrunnlaget kan være svakt. Også innføring av ny befalsordning gir noen tilpasningsutfordringer.

Ombudsmannsnemnda fikk også en orientering om NCST. Denne avdelingen inngår i NATOs sambands og IKT arbeide. Gjennom NCI Agency, som er lokalisert flere steder i NATO, leverer dette arbeidet alt av IKT tjenester til hele NATO. Nemnda registrerer et særdeles teknisk og kompetansetungt miljø, som utvikler IKT tjenester i forbindelse med operasjoner, øvelser og trening. Stor kompleksitet. Stor fleksibilitet og synlighet. Arbeidet yter også nødvendig støtte til JWC hva gjelder drift og vedlikehold, planlegging av nødvendige strukturer etter behov. I tillegg ytes det også støtte til NCI Agency Central i Belgia blant annet gjennom utarbeidelse av direktiver og prosedyrer.

Møte med representanter for de ansatte

Nemnda fikk et klart inntrykk av at de ansatte og den norske ledelsen ved JWC samarbeider godt. Ikke minst ble dette tydelig med tanke på de utfordringene norsk personell opplever knyttet til vilkårene i AML. De ansatte er gitt noe kompensasjon for dette. Noe som blir beskrevet som positivt.

Det ble uttrykt at de ansatte opplever seg litt glemt av Forsvaret, selv om de har sin arbeidsplass i Norge. De føler seg litt på utsiden av Norge, og det ble trukket frem at noen opplever det vanskelig å søke seg tilbake til Forsvaret. Vanskelig å søke stillinger under utlysningsrundene, for da må du si fra deg stillingen i JWC. Noen opplever at de ikke blir sett med tanke på den kompetansen det gir ved å jobbe i et multinasjonalt miljø som på Jåtta. Forsvaret burde være flinkere til å benytte seg av denne kompetansen.

Det ble også pekt på noen utfordringer knyttet til ny befalsordning. En del er vervede i midlertidige stillinger, og får ikke fast ansettelse der det er krav til befalsutdannelse. Viktig at det gjøres et arbeid i fellesskap for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse i stillingene.

Tidvis er det utfordrende med bolig og kvarter situasjonen. Dette til tross for at det relativt lite pendling.

Oppsummering og Ombudsmannsnemndas vurderinger

  • Ombudsmannsnemnda fikk et godt inntrykk av JWC, med særskilt fokus på forhold knyttet til norsk personell. Høy kompetanse og erfaring, og motiverte medarbeidere og god ledelse er et hovedinntrykk.
  • Det er knyttet en del utfordringer for de norske ansatte og anvendelse av AML. I et multinasjonalt miljø innen NATO, vil det være ulike syn på vesentlige spørsmål knyttet blant annet til planlegging og kompensasjon av arbeidstiden. Nemnda fikk det inntrykket at noe av dette er i ferd med å finne løsninger, blant annet en ekstra månedlig kompensasjon som de ansatte opplever som en anerkjennelse.
  • Nemnda erfarer at personellet også i NATO avdelinger i Norge uttrykker at de føler seg litt glemt og lite sett av Forsvaret her hjemme. Hvordan kan dette bøtes på?
  • Aller mest fikk nemnda et innblikk i hva JWC og en del av det øvrige arbeidet som foregår ved anlegget på Jåtta bidrar med viktig og nødvendig arbeidet for fellesskapet i NATO og dermed også norsk forsvarsevne. Et anlegg som gir mange muligheter, også for norsk forsvarspersonell. Nemnda takker for et godt og lærerikt møte.

 

Oslo, mars 2017

Roald Linaker

Ombudsmann for Forsvaret