Ombudsmannsnemndas befaring på Bodø Hovedflystasjon

OMBUDSMANNSNEMNDA VAR 12. APRIL 2016 PÅ BEFARING TIL BODØ HOVEDFLYSTASJON OG 132 LUFTVING (LV). FRA 1. AUGUST I ÅR LEGGES 132LV OG HOVEDFLYSTASJONEN NED OG VIDERE FLYDRIFT UNDERLEGGES ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. DERMED ER EN LANG OG STOLT LUFTMILITÆR HISTORIE I FERD MED Å AVSLUTTES.

Stortingets Ombudsmannsnemnd for Forsvaret


BEFARINGSRAPPORT – 12. april 2016: Bodø hovedflystasjon/132 Luftving (LV)

Nemndas deltagere:
Roald Linaker, Ombudsmann
Bjørn Hernæs, nestleder av nemnda
Åse Wisløff Nilssen
Irene Lange Nordahl
Per Egil Evensen
Signe Øye
Sven Flo

Bjørn A Gahre, direktør Ombudsmannens kontor.

Følgende temaer og møter var satt opp:

 • Informasjon og status Bodø hovedflystasjon, 132 Luftving
 • Møte og samtaler med representanter for de ansatte og tillitsvalgte for de vernepliktige, samt  representanter for HMS arbeidet
 • Befaring og omvisning Bodø hovedflystasjon, herunder hangarer og øvrige installasjoner.
 • Herunder orientering F-16 flyvedlikehold Besøk og omvisning av Bodin Leir

Stortingets Ombudsmannsnemnd for Forsvaret ble godt tatt i mot ved ankomst Bodø hovedflystasjon. Etter en kort presentasjon av nemndas medlemmer, mandat, oppgaver og roller, ble det gitt en grundig gjennomgang av stasjonen ved sjef 132 Luftving, Oberst Solheim.


Status Bodø hovedflystasjon – 132 LV

 • ”Luftmakt på rett sted, til rett tid, med rett effekt” – Bodø hovedflystasjon sitt kjennetegn gjennom historien. En lang, sterk og stolt luftforsvarshistorie helt siden andre verdenskrig. Fra 1955 har det vært fast stasjonert jagerfly ved Bodø hovedflystasjon, og det har gjennom tiden vært gjennomført tunge investeringer ved basen, også i de senere år. Slik Bodø hovedflystasjon fremstår, har den en betydelig kapasitet for å drifte egne og allierte styrker, med inntil 150 kampfly, basestøtte til inntil 1500 personer, samt 15 min beredskap 24/7/365. Stor og god teknisk og operativ kompetanse blant de ansatte.
 • 132 LV har gjennom generasjoner, holdt en høy beredskap for å hevde suverenitet i nordområdene. Regelmessig letter fly fra Bodø for å avskjære og registrere aktiviteter langs norsk territorium. I de senere år har denne aktiviteten økt.
 • Et utstrakt nordisk samarbeid muliggjør øving med store scenarier i stort uberørt luftrom uten ekstra kostnader. Og basene i nord er en meget fordelaktig lokalisering for utnyttelse av dette potensialet for nordisk forsvarssamarbeid med kampfly på tvers av landegrensene.
 • Fra 132 LV har fly og personell deltatt og gjennomført en rekke internasjonale skarpe oppdrag over tid. Gjennom gode trenings og øvingsforhold, god ivaretakelse av personellet før under og etter operasjonene, viser erfaringene og grundige evalueringer at operasjonene er svært godt gjennomførte.
 • Fra 1. August 2016 opphører den militære flyplassdriften, og Avinor overtar. Samme tid legges 132 LV ned, og Stasjonsgruppe Bodø underlegges Ørland. Dette er iht vedtak i Stortinget i 2012. Frem til 2022 skal det fortsatt være stasjonert F-16 på QRA beredskap. To fly som alltid er på 15 min beredskap og som inngår i NATOs strategiske konsept for å hevde suverenitet i nordområdene inntil dette oppdraget overtas når ny QRA er etablert ved Evenes.
 • Ved nedleggelsen av den militære aktiviteten ved Bodø Flyplass, avvikles en lang og stolt luftmilitær historie, og de betydelige investeringene som er gjort, herunder betydelig hangar –  og shelter kapasiteter, skal ikke gjenbrukes. Dagens flystripe skal brukes til byutvikling og ny flystripe skal bygges.
 • Alt av base og støttefunksjoner overføres etterhvert til Bodin leir, og etter at 132 LV er lagt ned, vil det som er igjen overføres FOH.
 • Samtidig som det legges ned, skal det fortsatt opereres med jagerfly noen år til. Det er utfordrende med å rekruttere og beholde teknisk personell for en virksomhet under avvikling. Likeså er det utfordrende å sikre alle som mister sine jobber ved nedleggelse av den militære driften, arbeid i ny sivil driftsorganisasjon ved flyplassen.


Samtaler med tjenestemannsorganisasjonene og de tillitsvalgte.

 • Ombudsmannsnemnda møtte representanter for de ansatte. Tilstede var NOF, BFO, Fellesforbundet, HVO, HMS rådgiver, representant for grenaderene, TVO
 • Generelt fremholdes det god trivsel på arbeidsplassen. Alle representantene trakk frem det positive og konstruktive samarbeidet med ledelsen ved hovedflystasjonen, selv om det ikke alltid er enighet om enkeltsaker. En av sakene som det er uenighet om, er forståelsen av arbeidstid i forbindelse med nattflyving som utløser merarbeid.
 • Det er fortsatt en sterk oppfatning blant de ansatte at vedtaket i 2012 om nedleggelse av Bodø hovedflystasjonen var feil. Samtidig er de ansatte opptatt av å levere god kvalitet på det arbeidet som gjøres. Det etterspørres tydeligere forutsigbarhet hva som skjer med de ansatte etter 2022. Mangel på forutsigbarhet og at stasjonen skal avvikles, gir mangelfull rekruttering. Og mange av de unge arbeidstakerne er på leting etter andre jobber. Dette gir igjen utfordringer med å levere nok kapasitet. Organisasjonene har vært i møter med Luftforsvarsstaben angående dette.
 • Det er også usikkerhet knyttet til hva som skjer med de sivile teknikerne i ny struktur. Igjen fremholdes manglende forutsigbarhet.
 • Det ble også uttrykt bekymring knyttet til HR – omstillingen i Forsvaret. Hvordan blir dette? Hva med medbestemmelse og drøftinger når lokale p-arbeidere mister tilganger, eller blir borte? Det uttrykkes også stor bekymring for eventuelle nedtrekk innen velferdstjenesten og sosialtjenesten. Reduksjon lokalt er uheldig. Velferdstjeneste kan ikke sentraliseres, men må utføres lokalt der soldatene er.
 • Representantene for de vernepliktige fremholder også samarbeidet med ledelsen som godt og konstruktivt. God trivsel blant soldatene, god velferd, gode transportordninger. De vernepliktige jobber til daglig sammen med militært og sivilt ansatte, og opplever dette som svært bra. Det uttrykkes misnøye med ulik kompensasjon i forbindelse med nattflygingsøvelsene. Dette tas opp gjennom linja.
 • Bodø har vært en av de største leirene i luftforsvaret. Nå skal alt av vernepliktige etableres i Bodin leir. Det beskrives svært ulik standard på de ulike kasernene. I noen av kasernene er det ikke tilfredsstillende dusjer og sanitære forhold. Ikke tilpasset allmenn verneplikt. Vaskemaskiner fungerer ikke. Jentedusjer ute av drift. Og de påpekes mangelfull oppfølging fra Forsvarsbygg. Særskilt kaserne 1 i Bodin leir trenger rask oppussing.
 • Også fra de ansattes representanter blir samarbeidet med de vernepliktige fremholdt som meget positivt. Og at også på flere områder beskrives samarbeidet med Forsvarsbygg som mangelfullt.


Gjennomgang av stasjonsområdet og Bodin leir

 • Nemnda fikk en god omvisning og gjennomgang av stasjonsområdet. Ved selvsyn fikk nemnda en god forståelse av det enorme arealet som utgjør Bodø hovedflystasjon, og som etterhvert skal legges ned. Store områder med tekniske anlegg, oppstillingsplasser og plass for mottak av fly og mannskaper. Besøk hos vedlikehold skvadronen viste et svært høyt kompetansenivå, og svært dedikerte ansatte.
 • Nemnda fikk også bekreftet beskrivelsen av Bodin leir. Noen av kasernene er under godkjent kvalitet, og ikke tilfredsstillende , blant annet med tanke på allmenn verneplikt.


Oppsummering og Ombudsmannsnemndas vurderinger

 • Bodø hovedflystasjon er snart historie. Selv om det skal drives operativ flyvirksomhet enda noen år gjennom QRA oppdraget frem til 2022, er en stolt luftforsvarshistorie i Bodø over. De mange ansatte har, selv om de fortsatt er uenige om Stortingets beslutning, innsett at dette er en realitet. Utfordringer med forutsigbarhet for de ansatte, og rekruttering og ivareta eksisterende kompetanse er svært viktig for at jobben blir gjort slik den må, inntil alt er lagt ned. Her er samhandlingen mellom de ansatte og Luftforsvarets ledelsen avgjørende for et godt sluttresultat.
 • Når hovedflystasjonen avvikles og dagens virksomhet etterhvert opphører, er det store arealer og infrastrukturer som skal fjernes og ikke gjenbrukes. Nemnda innser at dette mest sannsynlig er nødvendig. Samtidig gjør det inntrykk på nemdas medlemmer at så mye anlegg ikke kan gjenbrukes i noen grad.
 • Bodin leir skal etter det nemnda erfarer, være et samlende punkt i Bodø for vernepliktige mannskap og ansatte i lang tid fremover. Bodin leir trenger en oppgradering og høyere standard. Ikke minst hva gjelder fasiliteter for de vernepliktige, herunder kaserneforhold og tilpasning for allmenn verneplikt. Nemnda registrerer også en del misnøye fra de vernepliktige og ansatte med oppfølging og samarbeid med Forsvarsbygg. Dette må tas på alvor.
 • Nemnda er også opptatt av at den pågående HR – omstillingen i Forsvaret, ikke fører til mindre muligheter for samhandling, medbestemmelse og lokale drøftinger. Og at velferdstjenesten og sosialtjenesten for de mange vernepliktige i Bodø blir redusert.
 • Til tross for en historisk omstilling og nedleggelse av Bodø som hovedflystasjon, er nemnda svært imponert over personellets vilje og evne til å levere godt arbeide på alle nivå.
 • Ombudsmannsnemnda for Forsvaret takker for en meget lærerik befaring ved Bodø hovedflystasjon og 132 Luftvinge.

Oslo, 22. juni 2016

Roald Linaker
Ombudsmann for Forsvaret