Ombudsmannsnemndas befaring – Garnison Sør Varanger (GSV)

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET GJENNOMFØRTE BEFARING TIL GARNISON SØR VARANGER (GSV) I DAGENE 18 – 19 OKTOBER 2016. NEMNDA GJENNOMFØRTE FORUTEN MØTE OG SAMTALER MED LEDELSEN VED GSV, OG BEFARING AV LEIREN PÅ HØYBUKTMOEN, OGSÅ ET DAGSBESØK OG SAMTALER VED NYE PASVIK GRENSESTASJON. I TILLEGG HADDE NEMNDA EGET MØTE MED GRENSEKOMMISÆREN. DET GIS IKKE REFERAT FRA MØTE MED GRENSEKOMMISÆREN.

Nemndas deltagere:
Roald Linaker, Ombudsmann
Bjørn Hernæs, nestleder av nemnda
Signe Øye
Sven Flo
Per Egil Evensen
Kjell Engebretsen, 1. Varamedlem
Anne Helen Rui, 2. Varamedlem 

Bjørn A Gahre, direktør Ombudsmannens kontor

Forfall:
Irene Lange Nordahl
Åse Marie Wisløff Nilsen

GSV sitt oppdrag er:

 • Å vokte den 196 km lange grensen mot vår nabo i øst, Russland

 • Grensevakten skal overvåke og patruljere den norsk – russiske grensen, på vegne av Norge og Schengen –landene. Oppdraget løses både til fots, med båt og kjøretøy, med ski og snøscootere på vinterstid. Dette gjøres med fire ulike myndighetsnivå.

 • Suverenitetshevdelse. På vegne av sjef FOH hevde norsk suverenitet i grenseområdet gjennom tilstedeværelse, overvåkning og rapportering

 • Grenseavtalen. På vegne av Grensekommisæren ivareta oppsyn med grenseområdene og informere publikum om ferdsel langs den norsk – russiske grensen iht Grenseavtalen.

 • Schengen -avtalen. På vegne av politimesteren i Øst – Finnmark, overvåke og håndtere brudd på Schengen – avtalen, herunder bruk av begrenset politimyndighet.

 • Styrkeproduksjon. På vegne av Hæren utdanne omlag 520 soldater hvert år.

 

Status for GSV kan oppsummeres slik:

 • GSV har et sterkt fokus på den historisk gode samhandlingen mellom Grensekommisær, Politi og GSV. Denne ”tre – enigheten” har over tid fungert svært godt, og har sammen med oppdragets art, høy kompetanse og god kontinuitet ved GSV, dannet grunnlaget for en ettertraktet tjeneste for befal og vernepliktige. Største delen av oppdraget løses av vernepliktige soldater, som på en utmerket måte løser sine oppdrag. Gjennom hele året, til enhver tid gjennomføres grensevakten, med stor mobilitet, høy kvalitet både på enkeltmannsnivå og som avdeling. Motivasjon og engasjement blant ledere, befal og soldater skaper en usedvanlig god samhandling mellom nivåene i tjenesten. Begrepet ”GSV” familien blir ofte brukt, og beskriver på en god måte denne kulturen.
 • Felles for alle soldatene ved GSV er at de har en grundig seleksjon før de blir innkalt til en 6 mnd rekruttperiode som gir grunnleggende soldat og infanteriutdanning, deretter spesialistutdanning for ulike tjenestestillinger i garnisonskompaniet og de to grensekompaniene. Noen av de vernepliktige gjennomfører hele 18 mnd tjeneste. Dette innenfor stillinger som krever kompetanse og grundig utdannelse Soldatene må være forberedt på alt. Tjenesten er krevende fysisk og mentalt, og alle er fokusert på å løse avdelingens oppdrag.
 • GSV er meget god på grensevakt. Det siste ti – året har vært preget av nytt grensevaktkonsept. Nye vurderinger, endrede ressurser og nye oppdrag, har ført til mer sentralisering langs grensen, men også høyere mobilitet. To nye og moderne grensestasjoner erstatter en rekke gamle. Etter oppdrag fra Sjef for Hæren, skal GSV utvikles til en lett infanteribataljon. Dette krever nye kapasiteter og økte ressurser.
 • GSV var den første avdelingen i Hæren som forsøkte med felles rom for jenter og gutter. I dag er dette normalen i hele Hæren. Erfaringene ved GSV er gode. Nå er 15 – 16 % av rekruttene jenter.

 

Særskilte utfordringer for GSV:

 • Også ved GSV er det EBA messige utfordringer. Til tross for betydelig oppgradering av eksisterende bygg, og oppføring av nye bygg, gjenstår det fortsatt mye. Ny kaserne, nytt ledelsesbygg, oppgradering av garasjeanlegg og vedlikeholdshall. En revidert EBA plan er nødvendig.

 • Mye av materiellet er gammelt og er kostbart å holde vedlike. Særskilt gjelder dette LTK (Lette terreng kjøretøy) sommer og vinter.

 • PBU er fortsatt utfordrende. Riktige størrelser, tilpasning til allmenn verneplikt, og skuddsikre vester nevnes som kritisk. Nemnda ble fortalt at grensesoldatene ikke var utstyrt med skuddsikre vester, til tross for at de er den avdelingen som har den høyeste trusselen gjennom pågripelser.

 • Fortsatt oppleves det at sikkerhetsklareringer for personellet tar tid. Dette til tross for at avdelingen har prioritet hos FSA.

Møte med TVO og representanter for de ansatte:

 • Nemnda møtte hovedtillitsvalgt for soldatene, samt representant fra BFO

 • Begge fremholder den positive GSV kulturen, herunder samhandling mellom ansatte, soldater og ledelse. Oppdragene ved GSV er tydelige, og mange. Dette gir lange dager og høy intensitet.

 • Hovedtillitsvalgte for soldatene pekte på noen utfordringer knyttet til noe variert kvalitet på maten.

 • Representant fra BFO påpekte med kritikk at det bare er ved GSV at ikke skuddsikre vester er på plass.

 • BFO etterlyste enda mer og bedre informasjon vedrørende OR ordningen. Herunder lønnspolicy, stillingsbeskrivelser som ikke er på plass.

 • Enda oppleves det at sikkerhetsklareringene tar for mye tid.

 • Boligstandarden for tjenesteboligene har generelt for dårlig standard. Dårlig isolasjon, dårlig inneklima i for mange boliger. Det finnes en god EBA plan, men den mangler budsjett og bevilgninger. Utviklingen går for sakte. 

Besøk på grensa.

 • Ombudsmannsnemnda fikk anledning til å ha en hel dag på grensa ved å besøke den nye Pasvik grensestasjon. Dette inkluderte også besøk i et av OP tårnene, hvor vi møtte vernepliktige som hadde sin vakt. Nemnda lar seg begeistre og er imponerte over hvor dedikerte og dyktige disse vernepliktige soldatene er. På en utmerket måte gav de et bilde på oppdraget og status i tjenesten.

 • Også på nye Pasvik grensestasjon fikk nemnda en grundig informasjon om kompaniets oppdrag og status. Både befalet og de vernepliktige fremholdt det gode samarbeidsklimaet, og gleden over den nye stasjonen. Nemnda fikk et godt innblikk i hverdagen for grensesoldatene.

 • Den nye grensestasjonen er allerede trangbodd og ikke større en den bør være. Likeså fikk nemnda se hvordan mangelfull planlegging og utførelse hindrer bruk av f.eks badstuen. Dette fordi utluftingen går rett inn i treningsrommet, og gjør dette rommet ubrukelig dersom badstuen benyttes. Burde være enkelt å forbedre?

 • Nemnda fikk også en fin historisk gjennomgang av Pasvik området ved et engasjert befal. Nemnda hadde en meget god opplevelse av besøket ved Pasvik grensestasjon. 

Oppsummering og Ombudsmannsnemndas vurderinger

 • Befaringen ved GSV gav nemnda et godt inntrykk av det særskilte miljøet og den gode kulturen ved garnisonen. Selvstendige grensesoldater, dedikerte befal og en god samhandling mellom de ulike elementene. Avdelingens mange oppdrag og samhandling med flere myndighetsnivå fordrer høy kvalitet på utdanning og tjenesten.

 • Beliggenheten til garnisonen gir en ekstra dimensjon, og nye oppdrag gjør det nødvendig at avdelingen gis nødvendig prioritet med tanke på ressurser. De siste årene har gitt et betydelig løft med nye grensestasjoner, mye ny infrastruktur og utstyr. Allikevel er det betydelig mangel hva gjelder EBA. Herunder kasernefasiliteter, nytt ledelsesbygg, garasjer – og vedlikeholds fasiliteter. Også boligstandarden er kritisk.

 • En god del av de lette terrengkjøretøyene er gamle og krever mye og dyrt vedlikehold. Brukerne påpeker at det ville være mer lønnsomt å fornye disse.

 • Nemnda vil særskilt påpeke det negative ved at GSV er den eneste avdelingen som ikke er utstyrt med skuddsikre vester. I tillegg er det stadige utfordringer med tanke på tilpasset PBU. Ikke minst gjelder dette små og store størrelser.

 • Nemnda takker for to svært interessante dager.

 

Oslo, 10. februar 2017 

Roald Linaker
Ombudsmann for Forsvaret