STORTINGET HAR VEDTATT ENDRINGER I MILITÆRNEKTERLOVEN. ENDRINGENE INNEBÆRER AT DEN SIVILE VERNEPLIKTEN SOM ALTERNATIV TIL DEN MILITÆRE VERNEPLIKTEN AVVIKLES. LOVENS FRITAKSSYSTEM VIDEREFØRES. 

Mannskap som innehar en grunnfestet pasifistisk overbevisning skal fortsatt ha en lovmessig rett til å nekte militærtjeneste. De skal imidlertid ikke lenger kunne pålegges sivil verneplikt. Hovedbegrunnelsen er det lave antall som årlig gjennomfører siviltjeneste (ca. 200 mannskaper). Dette henger sammen med at kun et mindretall av de vernepliktige nå gjennomfører militær førstegangstjeneste – rundt 8 000 av et ungdomeskull på ca. 60 000. Skulle forholdene endre seg, kan gjeninnføring av sivil verneplikt, skje gjennom behandling av lovforslag i Stortinget. Ombudsmannsnemnda har ikke hatt innsigelse mot endringen.