OMBUDSMANNEN TOK OPP SOM EN KLAGESAK SPØRSMÅLET OM UNIFORMSBESTEMMELSE OM HÅRLENGDER M.V., DER DET SKILLES MELLOM MANN OG KVINNE. BESTEMMELSEN GJØRES NÅ KJØNNSNØYTRAL.

I brev av 13. mars 2013 skriver Ombudsmannen:
“Ombudsmannen har mottatt klage på Bestemmelser om Felles Uniformsreglementet i Forsvaret av 28. juni 2012, da det hevdes å
være kjønnsdiskriminerende.
I følge reglementets punkt 2.9 Hårfasong, kosmetikk m.v., 2. ledd, 2.
setning, heter det:
Kvinner kan ha håret i én løsthengende flette og hestehale.
Da dette kun gjelder for kvinner, mener klager at dette diskriminerer menn.
Ombudsmannen ber Forsvarsstaben vurdere hvorvidt nevnte bestemmelse er i strid med Likestillingsloven.”

I sitt svar av 4. april 2013 skriver Sjef for Forsvarsstaben:

VEDRØRENDE KLAGE PÅ BESTEMMELSER OM FELLES UNIFORMSREGLER I FORSVARET

Forsvarsstaben (FST) viser til brev fra Ombudsmannen for Forsvaret, se tidligere referanse, vedrørende en formulering i Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret. En formulering i bestemmelsens pkt. 2.9 om hårfasong er klaget inn til ombudsmannen da den av klager hevdes å være kjønnsdiskriminerende, og ombudsmannen ber FST vurdere hvorvidt formuleringen i bestemmelsen er i strid med likestillingsloven.

Uavhengig av hvorvidt formuleringen i bestemmelsen er i strid med likestillingsloven eller ikke, ser FST at formuleringen ikke er i tråd med vårt
ønske om at regler om bæring av uniform i størst mulig grad skal være kjønnsnøytrale. Her vil det dog kunne være noen unntak på bakgrunn av enkelte naturgitte forskjeller mellom kjønnene, f.eks. knyttet til bæring av uniform for gravide. FST vil, i samråd med forsvarsgrenenes niformsmiljøer, sørge for at den påklagede formuleringen blir endret til en kjønnsnøytral form i den kommende revisjonen av bestemmelsen.