DOK 5 2020

OMBUDSMANNSNEMNDA OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOKUMENT 5 TIL STORTINGSPRESIDENEN DEN 7. APRIL 2021.

Årsmeldingen for 2020 understreker at det er et merkeår for nemnda. Koronapandemien har ikke satt nevneverdig preg på enkeltsakene nemnda behandler, men den har tvunget nemnda til å utsette befaringer og besøk av militære avdelinger og personellet der. I 2020 er det også gjennomført en fullstendig evaluering av ordningen med et eget ombud for Forsvaret. Evalueringen har munnet ut i en innstilling om å videreføre ordningen, noe justert, i en egen, formell lov.

2020 – Dokument 5 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning