Befaring HMKG – 6. Gardekompani – Terningmoen Leir

STORTINGETS OMBUDSMANNSNEMND FOR FORSVARETS GJENNOMFØRTE DEN 20. APRIL 2017 BEFARING PÅ HMKG/6. GARDEKOMPANI – TERNINGMOEN LEIR, ELVERUM

Nemndas deltakere:
Roald Linaker, Ombudsmann
Bjørn Hernæs, nestleder av nemnda
Signe Øye
Sven Flo
Åse Marie Wisløff Nilsen
Per Egil Evensen
Ann Helen Rui, 2. Varamedlem

Bjørn A Gahre, direktør Ombudsmannens kontor.

Forfall:
Irene Lange Nordahl

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte befaring til HMKG / 6. Gardekompani (Gardeskolen) på Terningmoen i Elverum kommune 20 april 2017. Nemnda ble tatt vel i mot av sjef 6. Gardekompani, Major Halvorsen og hans stab. I tillegg var S-3 fra HMKG og representant for de vernepliktige med på møtet.

6. Gardekompani er Gardens rekruttskole. Alle gardister starter sin førstegangstjeneste på gardeskolen i 6. Gardekompani, før de fordeles til de ulike kompaniene i Garden, samt noen støttemannskaper til andre avdelinger i Hæren.

Her får rekruttene uniform, våpen og annet militært utstyr. Her læres det grunnleggende soldatferdigheter før de inngår i HMKG sitt oppdrag med skarp beredskap for kongehuset og Oslo som landets hovedstad. Omlag 350 rekrutter møter fire ganger i året til rekruttskole. De operative vaktgardistene læres opp og får en utdanning som skal gjøre dem best mulig forberedt på alle de utfordrende situasjonene gardisten kan komme opp i, enten de er på vakt eller skal støtte andre. Rekruttperioden er totalt 10 uker. De første 7 ukene er rekruttperioden, mens de 3 siste ukene er fagperioden.

Gardeskolen har over tid gjennomført et godt utviklet utdanningsprogram som gir rekruttene grunnleggende soldatutdanning(GSU). Rekruttiden er kort, og det er mye som skal læres og øves på. Det er liten eller ingen tid for å prøve om og om igjen. Derfor er det viktig at utdanningsprogrammene er vel utprøvd, og at instruktørene har kompetanse og erfaring.

Noen av utfordringer for Gardeskolen er mangelfull innendørs fasiliteter. Både til undervisning, vedlikehold og lagring. En egen X-hall hadde kunnet løse mange av de daglige utfordringene. Blant annet er det utfordrende når nærmere 400 rekrutter står ute om vinteren i streng kulde for å sjekke PBU og våpen. Dette etter først å ha gått 2 x 2 km for å ta ut utstyret. Gardeskolen konkurrer stadig med andre avdelinger og aktører om å bruke tilgjengelige ressurser til trening og undervisning. 

Terningmoen leir har korte avstander til skytebaner og øvingsområder. Kapasiteten på de ulike banene kan tidvis være en utfordring. Nærheten til skytefeltet, og en del andre fasiliteter, bidrar til lite behov for kjøretøyer, noe som igjen gir god fysisk aktivitet hver dag for rekruttene. Noe som regnes som en svært god faktor for utdanningen.

Gardeskolen har et relativt ungt befal. Med store tropper med inntil 100 personer, kan dette være utfordrende. Rekruttering og styrking av befal og offiserer til Gardeskolen, er viktig for at nivået på utdanningen opprettholdes og utvikles. God forutsigbarhet med rammeverk for Gardeskolen og HMKG sitt utdanningsprogram, er viktige suksessfaktorer. Motiverte befal og mannskaper bidrar sterkt til å løse daglige og løpende utfordringer. 

Forlegningskapasiteten for Gardeskolen er brukbar. En blanding av helt ny kaserne som huser over 300 rekrutter, kombinert med eldre kaserner som trenger fornyelse. Totalt er det kasernekapasitet for 384 rekrutter. Over det, må Gardeskolen ut å låne ekstra kapasitet ved behov.

Samtalene med representantene for de vernepliktige gav et inntrykk av høy motivasjon, god kontakt mellom rekruttene og befalet. For mange går tiden fort før de skal fordeles videre. Høy aktivitet under rekruttukene, samt fagperioden, skaper samhold og god avdelingsånd.

Oppsummering og Ombudsmannsnemndas vurderinger

  • HMKG / 6. Gardekompani (Gardeskolen) på Terningmoen, med inntil 1600 rekrutter som møter frem hvert år, den største rekruttutdanningen i Hæren. Gjennom et vel utprøvd utdanningsløp på 10 uker, utdannes det gode og motiverte soldater til videre tjeneste til de øvrige kompaniene i Garden, samt til noen andre stillinger i Hæren.
  • Terningmoen leir fungerer godt, om en ikke optimalt for denne utdanningen. Nærheten til skyte – og øvingsfeltet og andre fasiliteter, gir mye positiv effekt på den fysiske formen for rekruttene ved at de stort sett beveger seg til fots hele dagen.
  • En del av EBA kapasitetene er mangelfull og trenger renovering og fornyelse. Herunder også noe kasernekapasitet. Den nye store kasernen er bra. Manglende innendørs fasiliteter for trening, vedlikehold og lagring byr tidvis på store utfordringer. Særlig i kaldt vintervær. Behovet for en egen X-hall er tilstede.
  • Ombudsmannsnemnda erfarte at kompaniledelsen var svært løsningsorientert og opptatt av å finne løsninger på de utfordringene Gardeskolen har. Det virker som denne holdningen skaper en særskilt positiv kompanikultur som bidrar til god utdanning for videre tjeneste i HMKG og Hæren.
  • Gardeskolen har ungt befal med mange rekrutter å ivareta. For å sikre utvikling og ivaretakelse av en vellykket rekruttutdanning, er det etter Ombudsmannsnemndas syn viktig at rekruttering og styrking av befal og offiserer til Gardeskolen opprettholdes og styrkes.
  • Nemnda takker for et godt besøk og befaring, for god informasjon og omvisning.
  •  

Oslo, 10. desember 2017

Roald Linaker
Ombudsmann for Forsvaret